Bostøtte

Bostøtte - endringer i regelverket fra 2017

Bostøtte er en statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Kommunene og Husbanken samarbeider om ordningen. Kommunene registrerer søknader og har all kontakt med søkere, mens Husbanken fatter vedtak og utbetaler bostøtten.

I 2017 skal bostøtten bli beregnet med nyere inntektsopplysninger. Husbanken går fra å bruke siste skatteoppgjør i beregningen, til å bruke inntekten husstanden faktisk har i måneden det søkes bostøtte for. Ny utbetalingsdato for bostøtte er satt til innen 20.hver måned.  Første utbetaling vil være bostøtte for januar som blir utbetalt 20.februar. Søknadsfristen endres slik at den blir 25. hver måned.

For mer informasjon om bostøtte og hvordan du søker, gå inn på Husbankens nettsider