standardbilde-loppa

Har du behov for tjenester fra pleie og omsorg?

Kommunen har utarbeidet et eget søknadskjema hvor den som har behov for helsehjelp kan søke selv eller pårørende, verge, lege eller sykehus.

Hvordan søker man?

Trykk her for søknadsskjema PDF document ODT document

Søknaden sendes til: Loppa kommune, PLO, Parkveien 1/3, 9550 Øksfjord eller den kan leveres ansatte i PLO(pleie og omsorg).

 

Informasjon

Alle opplysninger som framkommer i søknad og innhentes i saksforberedelsen legges inn i tjenestens elektroniske fagsystem Profil. Systemet har sikkerhetsgradering og alle opplysningene behandles konfidensielt og etter bestemmelser om taushetsplikt og personvern.

Noen av opplysningene registreres i en standard som heter IPLOS. Disse anonymiseres og oversendes Statistisk sentralbyrå og danner grunnlag for utarbeidelse av nasjonal statistikk. Opplysningene du gir behandles fortrolig. Du har rett til reservasjon mot innhenting av personlige opplysninger. Du har rett til innsyn i saksdokumentene, rett til å få tilføyd mangler, og rett til å få feil slettet.

Vedtaket som fattes, kan påklages. I følge pasientjournalforskriften skal det opprettes journal for hver pasient. I Loppa kommune har vi elektronisk pasientjournal (EPJ).
Siden kommunen er forpliktet til å føre journal, vil du ikke kunne reservere deg mot at slik journal opprettes, men du kan be om at enkelte ansatte ikke skal gis tilgang til din journal. Informasjon utveksles i Loppa kommune elektronisk med samarbeidende helsepersonell, når det er nødvendig for å yte god helsehjelp.

 

Klage

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage. Om du har behov for veiledning i å skrive klagen, ta kontakt med din saksbehandler.

Klagen skal sendes til Loppa kommune, PLO, Parkvn 1/3, 9550 Øksfjord som skal vurdere saken på nytt. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker, som du kan henvende deg til om du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.