standardbilde-loppa

HØRINGSBREV TIL HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER

Loppa kommunestyre vedtok i 2011 å starte planarbeidet med Handlingsplan mot vold i nære relasjoner. 

Gjennom flere års systematisk innsats, fra sentrale myndigheter, for å styrke likestillingen og synliggjøre volden, er vold i nære relasjoner løftet ut av de private rommene og inn på den offentlige arenaen.

Vi har erfart gjennom planprosessen sett nødvendigheten og behovet for en helhetlig, tverrfaglig- og tverrsektorielt samarbeid og samordning av innsats er avgjørende for en systematisk og helhetlig forebygging av vold og seksuelle overgrep.

Det er viktig med politisk forankring av HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER, og bevissthet om temaet vold og seksuelle overgrep.


Brukermedvirkning

Når HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER nå skal sendes til politisk behandling, ønsker vi å ivareta, og å ha fokus på brukermedvirkning, slik at alle innbyggere i Loppa kommune gis mulighet til å delta på høringen av HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER.

 

Vedlagt følger:

HØRINGSUTKAST TIL HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER PDF document ODT document

 

Høringssvar merket «VOLD I NÆRE RELASJONER» kan sendes til :

Elektronisk:        elin.a.bergfald@loppa.kommune.no

Post:                  Loppa kommune

Psykisk helsetjeneste
Hankenbakken 26
9550  Øksfjord

 

Alle som ønsker å delta i høringen har anledning til dette.

Høringsfrist er 30.10.18  

 

Med hilsen

Elin Ann Bergfald
spes. vernepleier /leder psykososialt kriseteam
rus- og psykisk helsetjeneste

 

Distribusjonsliste:

Loppa kommune:

Rådmann                                                 Marion Høgmo

Personalkonsulent                                    Kjetil Moen Braathen

Leder for levekår/ass. Rådmann               Liv Karlsen

Leder for helse og omsorg                        Vera Meyer

Leder for Økonomiavdeling                      Camilla Hansen

Leder for driftsavdeling                             Olav Henning Trondal

Kommuneoverlege                                   Olav Gunnar Ballo

Fag.leder Øksfjord alder- og sykehjem     Marina Sävikari

Fagleder Hjemmetjenesten                       Janne Karlsen

Avd. leder Parkveien                                  Solgunn Hansen

Rektor Loppaskolene                                 Marit Olsen

Styrer Øksfjord barnehage                         Marie Lundquist

Prest                                                           Bård Jahr

Lensmann                                                  Øivind Lorentzen

Vest-Finnmark politidistrikt                      

NAV – Alta/ Loppa                                      Randi V. Østgaard

Eldrerådet Loppa                                        Astrid Johansen

Norske kvinners sanitetsforening             Ann Heggeskog Johansen

NKVTS

RVTSnord     

Alta krisesenter og SMISO

 

Listen er ikke utfyllende.

 

Her kan du se høringsbrevet i sin helhet PDF document ODT document