Cermaq

Ny lokalitet Marøya Øst

Kunngjøring

I flg. Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.05 m./forskr. legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn.

Kommune: Loppa

Søker: Cermaq Norway AS

Org.nr: 961 922 976

Søknaden gjelder: Søknad akvakulturlokalitet, dobbel rammefortøyning 2x6 bur med fôrflåte

Produksjon: MTB 6615 tonn med tillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret

Lokalitet: Marøya Øst

Kartref: 70º15.016`N 21º43.807`E

Kontaktperson søker: Jonny Opdahl, tlf 951 77 617

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn gjennom Loppa kommune. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen fire uker fra denne kunngjøringen. E-post: postmottak@loppa.kommune.no

For mer informasjon angående saksgangen se veileder søknadsskjema nettadresse: http://www.fdir.no/fiskeridir.no/akvakultur/skjema/veiledning-med-mer

Se søknaden her.