Grieg Seafood

Lokalitet 10795 Olaneset

Kunngjøring

I flg. Lov om Akvakultur (akvakulturloen av 17.06.05 m./forsk. legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn.

Kommune: Loppa

Søker: Grieg Seafood Finnmark AS

Org.nr: 980 361 306

Søknaden gjelder: Endring arealbruk, innplassering av areal til flåte

Produksjon: Uforandret MTB 3600 tonn med tillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret

Lokalitet: 10795 Olaneset

Kartref: 70º12.732`N 22º16.710`E

Kontaktperson: Kåre Aas, kare.aas@akerbla.no, tlf.: 97698242

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn gjennom Loppa kommune. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen fire uker fra denne kunngjøringen til e-post: postmottak@loppa.kommune.no

For mer informasjon angående saksgang, se veileder søknadsskjema: http://www.fdir.no/fiskeridir.no/akvakultur/skjema/veiledning-med-mer

Se søknaden her.