Egenbetaling for mottakere av helse- og sosiale tjenester 2011

Egenbetaling for mottakere av helse- og sosiale tjenester 2017

Behandlet i kommunestyret i Loppa 03.11.16.

Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon

Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon reguleres iht Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Fra 01.01.17 er rundskriv I-1/2017 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester, regulert til kr. 155,- per. døgn.

Korttidsopphold sykehjem Kr. 150,- pr. døgn
Dagopphold Kr. 80,- pr. døgn
Nattopphold Kr. 80,- pr. døgn
Langtidsopphold er indeksregulert  


Dagsenter sats 1, 2 eller 3 per dag per plass

1, Full pakke inkl. frokost, middag og transport Kr. 139,-
2, Deltagelse uten henting og frokost, med middag Kr. 103,-
3, Deltagelse uten transport, middag og frokost Kr. 67,-


Middag/matombringing til hjemmeboende

Stor porsjon Kr. 93,-
Liten porsjon Kr. 72,-


Trygghetsalarm
Kr. 230,- pr. bruker pr. måned for leie, mottak og formidling av analog alarm.
Kr. 255,- pr. bruker pr. måned for IP7GSM alarm (leieavtale SOS alarm).


Praktisk bistand/hjemmehjelp
Betalingssatsen for 2017 for praktisk bistand og opplæring - kr. 441 pr. time.

Praktisk  bistand

Husstandens nettoinntekt Maksimal månedssats
Under 2G (0 - 185 152) 190
2G - 3G (185 152 - 277 728) 797
3G - 4G (277 728 - 370 304) 1530
4G - 5G ( 370 304 - 462 880) 2263
Over 5G (>462 880) 3060

1G = kr. 92 576 pr. 01.05.16


Helsestasjon
Vaksinasjon utenom barnevaksinasjonsprogram:
Reguleres etter satser fra folkehelseinstituttet, i tillegg til lokal egenandel.

Hørselstest audiometri kr. 105,-.


Husleier

Lokaler Pris
Pårørenderom sykehjem Kr. 220,- pr. døgn
Nerstranda gjesterom Kr. 220,- pr. døgn
Beredskapsleilighet Parkveien Kr. 320,- pr. døgn
Lokaler privatpraktiserende fysioterapeut Kr. 8627,50,- pr. mnd.
Helsehuset Sandland Kr. 550,- pr. gang


Andre tjenester

Stell av døde Kr. 2362,-
(kiste og katastrofepose faktureres fra
Hammerfest begravelsesbyrå)
Syning per gang Kr. 513,-