Egenbetaling for mottakere av helse- og sosiale tjenester 2011

Egenbetaling for mottakere av helse- og sosiale tjenester 2018

Behandlet i kommunestyret i Loppa 26.10.17.

Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon
 

Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon reguleres iht Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Fra 01.01.17 er rundskriv I-1/2017 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester, regulert til kr. 155,- per. døgn.

Korttidsopphold sykehjem Kr. 155,- pr. døgn
Dagopphold Kr. 80,- pr. døgn
Nattopphold Kr. 80,- pr. døgn
Langtidsopphold er inntektsregulert  


Dagsenter sats 1, 2 eller 3 per dag per plass

1, Full pakke inkl. frokost, middag og transport Kr. 145,-
2, Deltagelse uten henting og frokost, med middag Kr. 107,-
3, Deltagelse uten transport, middag og frokost Kr. 70,-


Middag/matombringing til hjemmeboende

Stor porsjon Kr. 97,-
Liten porsjon Kr. 75,-


Trygghetsalarm
Kr. 280,- pr. bruker pr. måned


Praktisk bistand/hjemmehjelp
Egenbetaling praktisk bistand. Timelønn 340,- G pr 1/5-17 er 93 634,-.

Praktisk  bistand

Husstandens nettoinntekt Maksimal månedssats
Under 2G (0 - 187 268) 200,-
2G - 3G (187 268 - 280 902) 825,-
3G - 4G (280 902 - 374 536) 1580,-
4G - 5G (374 536 - 468 170) 2340,-
Over 5G (>468 170) 3170,-

 


Helsestasjon
Vaksinasjon utenom barnevaksinasjonsprogram:
Reguleres etter satser fra folkehelseinstituttet, i tillegg til lokal egenandel.


Husleier

Lokaler Pris
Pårørenderom sykehjem Kr. 230,- pr. døgn
Nerstranda gjesterom Kr. 230,- pr. døgn
Beredskapsleilighet Parkveien Kr. 330,- pr. døgn
Lokaler privatpraktiserende fysioterapeut Indeksreg. jf. avt.
Helsehuset Sandland Kr. 570,- pr. gang


Andre tjenester

Stell av døde Kr. 2400,-
(kiste og katastrofepose faktureres fra
Hammerfest begravelsesbyrå)
Syning per gang dag/kveld/helg Kr. 550,-/800,-/1000,-