Egenbetaling for mottakere av helse- og sosiale tjenester 2011

Egenbetaling for mottakere av helse- og sosiale tjenester 2019

Behandlet i kommunestyret i Loppa 25.10.18.

Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon
 

Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon reguleres iht. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Fra 01.01.18 er rundskriv I-1/2018 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester, regulert til kr 160,- per døgn.

Korttidsopphold sykehjem Kr 160,- pr. døgn
Dagopphold Kr   80,- pr. døgn
Nattopphold Kr   80,- pr. døgn
Avlastning/KAD, sykestue Kr     0,- pr. døgn
Langtidsopphold Reguleres etter inntekt


Dagsenter sats 1, 2 eller 3 per dag

1, Full pakke inkl. frokost, middag og transport Kr  150,-
2, Deltagelse uten transport og frokost, med middag Kr  111,-
3, Deltagelse uten transport, middag og frokost Kr    72,-


Middag/matombringing til hjemmeboende per dag

Hel porsjon Kr 100,-
Halv porsjon Kr   78,-


Trygghetsalarm kr 290,- per måned.


Praktisk bistand/hjemmehjelp
Egenbetaling praktisk bistand. Timelønn kr 352,-. Grunnbeløpet i folketrygden (G) pr. 01.05.18 er kr 96 883,-.

Praktisk  bistand

Husstandens nettoinntekt Maksimal månedssats
Under 2G (0 - 193 766) Kr    205,-
2G - 3G (193 767 - 290 649) Kr    854,-
3G - 4G (290 650 - 387 532) Kr 1 635,-
4G - 5G (387 533 - 484 415) Kr 2 422,-
Over 5G (>484 415) Kr 3 281,-

 


Helsestasjon

Vaksinasjon utenom barnevaksinasjonsprogrammet.

Konsultasjon og annet Voksne Barn og studenter Familie
 
1. gangs konsultasjoner Kr 139,- Kr 104,- Kr 207,-
Enkel konsultasjon Kr   83,- Kr   62,-  
Tuberkulintest (som ikke er pålagt etter lov) Kr 104,-    
BCG Kr 104,-     
Reisevaksiner barn   Kr 104,-  
Nytt internasjonalt vaksinasjonskort Kr 155,-    
Utskrift av vaksinasjonskort Kr   32,-    

Vaksinepris fastsatt av Folkehelseinstituttet legges til grunn for prissetting for vaksiner, i tillegg kommer det en administrasjonskostnad. De som ikke møter til avtalt tid uten å gi beskjed, vil bli belastet for konsultasjonshonorar som for 1. gangs konsultasjon. Avbestilling senest dagen før.

Hørselstest audiometri kr 114,-.


Husleie per døgn

Lokaler Pris
Pårørenderom sykehjem Kr 238,- 
Gjesterom Nerstranda Kr 238,- (Kun rom, ikke eget bad)
Beredskapsleilighet Parkveien bofellesskap Kr 342,- 
Helsehuset Sandland Kr 590,- pr. gang
Lokaler privatpraktiserende fysioterapeut Indeksreguleres jf. avtale
Lokaler tannhelsetjenesten Indeksreguleres jf. avtale


Andre tjenester:

Stell av døde og syning per gang

Stell av døde Kr 2 484,-
(kiste og katastrofepose faktureres fra
Hammerfest begravelsesbyrå)
Syning per gang dag/kveld/helg Kr 569,-/828,-/1 035,-

 

Lån av kommunalt utstyr og hjelpemidler per gjenstand

Leie av kommunalt utstyr - maksbeløp kr 326,- Kr 119,-
Kjøp av utstyr (tilleggspris) Selvkost + kr 124,-