Ambulerende bevilling

14.12.16

(Alkhl. § 4-5, ledd)

Ambulerende skjenkebevilling kan gis til mindre arrangementer der man på forhånd vet hvem som kommer, såkalte «Sluttede selskap». Eksempel på slike arrangementer er bryllup, jobbfester, private jubileum ol. Med sluttet selskap menes at det er dannet en sluttet krets av personer som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale. Medlemmene i selskapet må danne en sluttet krets av personer der utenforstående ikke kan komme inn uten at visse former følges. Det er ikke tilstrekkelig at man skrives seg på en liste eller kjøper billetter. I tvilstilfeller er det kommunen som avgjør om et selskap kan betegnes som et sluttet selskap.

Skjenkebevilling for en enkelt anledning

14.12.16

Bevilling til å skjenke alkohol for en enkelt anledning kan gis i hht alkohollovens §1-6, 3 ledd. Både søkere med og uten alminnelig skjenkebevilling kan søke om bevilling for en enkelt anledning. Bevillingssøknaden må knyttes til en enkelt bestemt begivenhet. En enkelt anledning kan ikke strekke seg over mer enn 6 dager

Bevilling for en enkelt anledning - søkere uten eksisterende bevilling
Den som ikke har bevilling fra før kan søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning.
Søknaden behandles administrativt av Rådmannen. Det innhentes høringsuttalelser fra politi og rusmiddeltjensten. Saksbehandlingstid på inntil 3 uker må påregnes.  

Bevilling for en enkelt anledning - søkere med eksisterende bevilling 
Den som allerede har alminnelig skjenkebevilling kan for en enkelt anledning søke om: 

  • utvidelse til å gjelde skjenking av alkoholgruppe 3 (over 22 vol.prosent)
  • utvidelse av skjenkeareal
  • utvidelse av skjenketid

Søknad om endrede vilkår for en enkelt anledning behandles administrativt av Rådmannen. Det innhetes høringsuttalelser fra politi og rusmiddeltjensten. Saksbehandlingstid på inntil 3 uker må påregnes. 

Sentraladministrasjon

10.11.08

De ansatte ved sentraladministrasjonen med funksjoner.

Informasjon om bostøtte

Informasjon om Bostøtte

15.09.14

Bostøtte er en behovsprøvd statlig bostøtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Boligtilpassning brosjyre august2012 1

Boligtilpassing

21.06.13

Nytt revidert hefte fra Husbanken og NAV Hjelpemiddelsentral om Boligtilpasning for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre.

Søknad om skjenkebevilling

Skjenkebevilling alkohol

12.01.09

Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som skjenker alkoholholdig drikk, må søkeom skjenkebevilling.  Skjenkebevilling gis for maksimum fire år om gangen.  Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden.  Dette kan skje for eksempel ved skrifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold.  Slike endringer skal meldes til bevillingsmyndigheten.  Vesentlige endringer kan medføre krav om ny bevilling.  Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten.  Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder.  Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevillng så snart som mulig og senes innen 30 dager etter overdragelsen.

Kriterier/vilkår

Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Bevilligssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel.  For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet.  Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.  Begge personene må være over 20 år og arbeide i virksomheten.  De må oppfylle kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven).