Eiendomsskatt

Orientering om eiendomsskatten

Til deg som har eiendom i Loppa kommune

Loppa kommune vedtok i 2016, med virkning fra 1. januar 2019 å innføre eiendomsskatt på alle typer eiendommer i hele kommunen.

Eiendommene skal derfor takseres etter eiendomsskattelovens § 3 a (faste eiendommer i hele kommunen). Kommunen gjorde også vedtak om at formuesgrunnlaget for boligeiendommer fra Skatteetaten benyttes som takstgrunnlag (eiendomsskatteloven § 8 C-1). Der kommunen ikke mottar grunnlaget fra Skatteetaten, blir eiendommen taksert av kommunen. Ved slik taksering blir eiendommen besiktiget og fotografert. Takst blir fastsatt av sakkyndig nemnd basert på grunnlag av forslag fra takseringsfirma, opplysninger fra matrikkelen og vedtatte rammer og retningslinjer.


Eiendomsskatt og skatteberegning

Det er kommunestyret som skriver ut skatten. Eiendommens takst danner grunnlaget for skatteberegningen.  Taksten som settes skal gjenspeile en antatt markedsverdi slik det står i eiendomsskattelovens § 8 A-2: «(1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning,
brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Verdet av næringseigedom skal setjast til teknisk verde når det ikkje er mogleg å fastsetje verdet etter regelen i første punktum.»
Kommunestyret fastsetter hvert år, i forbindelse med behandlingen av budsjettet,

 • Hvilke eiendommer skatten skal skrives ut på,
 • Hvilket skattenivå («promillen») som skal gjelde,
 • Om bunnfradrag for boenheter skal benyttes.


Fritak

En del eiendommer er fritatt for eiendomsskatt. Dette følger av eiendomsskattelovens § 5. Det kan blant annet nevnes at kommunale eiendommer og de fleste statlige eiendommer er fritatt for eiendomsskatt. Videre så kan kommunestyret etter eiendomsskattelovens § 7, frita enkelte eiendommer helt eller delvis for eiendomsskatt. Det kan for eksempel være eiendommer som eies av stiftelse eller institusjoner, bygning som har historisk verdi o.l.


Retningslinjer for taksering

Loppa kommune har politisk valgt

 • Sakkyndig nemnd og
 • Klagenemnd

Det er sakkyndig nemnd som har ansvaret for takseringsarbeidet, og som fastsetter eiendomsgrunnlaget på eiendommen.

Som om et hjelpemiddel til besiktigelsen og den påfølgende taksering, vil det bli benyttet egne takseringsregler.

Disse blir fastsatt og vedtatt av sakkyndig nemnd i dokumentet «Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt». Dokumentet legges ut på kommunens hjemmeside, når det er vedtatt. Areal på bygninger tar utgangspunkt i bruksarealet, som er arealet innenfor ytterveggene på bygningen. Etasjene blir gruppert i kjelleretasje, underetasje, hovedetasje og loftsetasje.

 

Hva skal/kan takseres

 • Bolighus, herunder leilighetskompleks
 • Våningshus og kårboliger på landbrukseiendommer
 • Garasjer
 • Hytter/fritidsboliger
 • Næringsbygg
 • Andre bygninger
 • Regulerte tomtearealer


Landbrukseiendommer

Eiendommer som blir drevet som gårdsbruk har obligatorisk fritak for eiendomsskatt – med unntak for bolig, kårbolig og garasje. Unntatt er også bygninger med annet formål enn gårdsdrift.


Besiktigelse

Faktaopplysninger om adresser, areal på bygninger og tomter hentes fra offentlige dataregistre, blant annet det nasjonale eiendomsregisteret, Matrikkelen. I disse registrene finnes også oversikt over priser på omsatte eiendommer. I de tilfeller hvor vi mangler arealstørrelser på bygninger, hentes dette gjennom utvendig oppmåling ved besiktigelse. Skjønnsmessige vurderinger tar opp både generelle forhold om eiendomsverdier og spesielle forhold som påvirker verdien. De spesielle forholdene fanges opp gjennom individuell besiktigelse av hver enkelt eiendom. Primært vil dette være en utvendig besiktigelse med fotografering.

Kommunen er ikke avhengig av at du er tilstede ved besiktigelsen.

Dersom du ønsker å være tilstede må du ta kontakt med Sivilingeniør Ole Hammari AS på e-post: kim@olehammari.no eller telefon 911 50 307. Du vil da bli kontaktet i forbindelse med besiktigelsen. Dersom det er konkrete forhold som du ønsker skal vurderes, og du selv ikke kan delta ved besiktigelsen, må du gjerne sende oss informasjon om dette.

Besiktigelsen vil foregå i perioden fra februar - juni 2019.


Offentlig ettersyn per 30. juni 2019

Takst og utregnet eiendomsskatt blir lagt ut til offentlig ettersyn innen 30. juni 2019. Du vil omtrent samtidig få tilsendt informasjon om taksten på din eiendom og eiendomsskatten du skal betale, samt informasjon om klageadgang. Det vil bli lagt ut informasjon om eiendomsskatt på kommunenes hjemmeside under Tjenester og Økonomi.


Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål eller innspill til besiktigelsen, kan du kontakte eiendomsskattekontoret på følgende måte:

Post Telefon E-post
Loppa kommune
Parkveien 1/3
9550 Øksfjord
78 45 30 00
Mandag - fredag kl. 09:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00.
postmottak@loppa.kommune.no

Viktig:
Merk alle skriftlige henvendelser med: Eiendomsskatt - Navn - Telefon hvor vi kan treffe deg på dagtid - Gårds- og bruksnummer og/eller veiadresse.