standardbilde-loppa

Søknadsfrist 01.05.19

Tilskudd til idrett og kultur

Levekårsutvalget tildeler tilskudd til idretts- og kulturformål i 2019.

Tilskudd til idrettsformål: Kr. 50.000,-
Tilskudd til allment kulturformål: Kr. 50.000,-


Idrettsmidlene tildeles  i henhold til vedtatt fordelingsnøkkel:

  • 25% av totalbevilgningen fordeles som grunnbeløp mellom lagene tilsluttet NIF.
  • 25% av totalbevilgningen i forhold til medlemsmassen.
  • 50% ut fra regnskapet.


Tilskudd til allment kulturformål tildeles i henhold til vedtatte kriterier:

  1. Tildeling av kulturmidler foretas en gang i året med ordinær søknadsfrist 1.mai.
  2. Det gis tilskudd til organisasjoner som er åpen for alle, og som er organisert etter demokratiske prinsipper.
  3. Lag og organisasjoner som mottar kulturmidler må akseptere bruk av ledsagerbevis. Årsmelding og revidert regnskap fra siste driftsår skal være tilgjengelig.
  4. Kulturmidlene tildeles frivillig kulturarbeid innen hele kulturfeltet og som har arrangement/aktivitet i Loppa kommune.
  5. Kulturmidlene skal i hovedsak brukes til aktiviteter.
  6. Tiltak for barn, unge, eldre og andre grupper med særskilte behov skal prioriteres.

Søknader som kommer inn etter søknadsfristens utløp, eller som ikke har med alle vedleggene, behandles ikke.

Søknadsfrist 1. mai 2019.


Søknadsskjema finner du her:
Idrettsformål
Kulturformål