coronavirus

Begreper rundt koronavirus

Legestasjonen får mange spørsmål knyttet til ulike former for vern mot smitte. Vi ønsker derfor å klargjøre begreper vi bruker ved beskyttelsestiltak lokalt i Loppa kommune for å lette smittevernarbeidet, og målrette dette for å fange opp mulig smittede så tidlig som mulig:

  1. Karantene: Personer som har oppholdt seg i utlandet utenfor Norden skal etter hjemkomst til Norge være i hjemmekarantene i to uker. Personer som har vært i nær kontakt med person(er) som har en kjent koronasmitte, skal også i hjemmekarantene i to uker fra man var i kontakt med den aktuelle personen. Lege skal alltid kontaktes. Det er legen som skal bekrefte at personen kommer inn under bestemmelsene for karantene.
     
  2. Hjemmeopphold: Ved hjemmeopphold har vi ingen mistanke om at personen(e) det gjelder har koronasmitte, men det foreligger luftveissymptomer hos personen som kan forveksles med koronasmitte når personen har nærkontakt med andre. Nærkontakt bør derfor unngås, slik at smitteoppsporing ved alvorlig sykdom i luftveiene blir lettere å identifisere. Avhengig hvilket yrke man har, og da særlig hvis man arbeider som helsepersonell, har vi gitt råd om at personen holder seg hjemme til symptomene går over. Lege vil i så fall, ved behov for hjemmeopphold, avklare med den ansatte om det kan brukes egenmelding eller skrives sykemelding når personen ikke kan arbeide hjemmefra, men likevel må oppholde seg hjemme. Andre husstandsmedlemmer som ikke har luftveissymptomer kan gå på arbeid, uten spesielle restriksjoner.
     
  3. Isolat. Personer som må i isolat ved koronasmitte har 1) fått påvist koronasmitte og 2) har så alvorlige komplikasjoner til smitten at de behøver kontinuerlig medisinsk behandling. Normalt vil man da bli lagt i isolat på sykehus. Loppa kommune forbereder seg imidlertid på en situasjon der sykehuskapasiteten er begrenset, og vil tilrettelegge også for isolatbehandling i Loppa kommune, på egnet sted for dette, ved behov. Et isolat vil ved behov dette bli etablert et annet sted enn ved Øksfjord helsesenter, for å beskytte resten av befolkningen mot smitte.

Alle som enten skal i karantene, eller som av helsegrunner bør oppholde seg hjemme, må kontakte lege. Hvis lege ikke finner noe medisinsk grunnlag verken for karantene eller for hjemmeopphold, skal vedkommende avklare med arbeidsgiver hvor, og på hvilke vilkår, man skal utføre arbeid.

Loppa kommune er i den heldige situasjonen at vi har godt med helsepersonell, og kan sette inn tiltak tidlig. Vi besvarer gjerne spørsmål befolkningen måtte ha, ved at disse ringer Legestasjonens nummer (78 45 30 50). Etter vanlig åpningstid vil det være ved sykdom at legen kan nås, også for spørsmål som ikke kan vente til neste dag. I så fall skal befolkningen da ringe legevakta på nummer 116 117. Akuttnummeret 113 benyttes kun i tilfeller der det foreligger akutt, livstruende sykdom.
 

Det bes om at man tar særlig hensyn ved besøk på butikker i Loppa kommune. Gjennomfør god håndhygiene før, og etter butikkbesøk. 
Er du hjemme i karantene, kan du ikke gå i butikkene selv. Legekontoret/kommunen kan i samråd med deg vurdere hvem som kan hjelpe til med å gjøre nødvendige innkjøp for deg, for eksempel en nabo eller andre.

 

Olav Gunnar Ballo
Kommuneoverlege