Folkehelseprofiler

FOLKEHELSEPROFIL LOPPA

Folkehelseinstituttet publiserer folkehelseprofiler for kommunene

 

Folkehelseprofilar for kommunar og fylke

Folkehelseinstituttet utgir kvart år ein folkehelseprofil for alle kommunar og fylke. Profilane blir publisere i perioden januar - mars.

Kvar folkehelseprofil er på fire sider i pdf-format.

Meir informasjon om tema som blir behandla i profilane og statistikkbankane, kan du finne i faktaark fra Folkehelseinstituttet:

Veivisere i lokalt folkehelsearbeid

Lov om folkehelsearbeid

Lov om folkehelsearbeid (folkehelselova) vart sett i kraft frå 1.1.2012 og gir føresegner om at kommunar og fylkeskommunar skal ha oversikt over helsetilstand og faktorar som påverkar helsetilstanden. Kommunehelsa statistikkbank og folkehelseprofilane er utforma for å hjelpe lokale myndigheiter til å identifisere folkehelseutfordringane. Dei skal vere eit bidrag på vegen til kommunale planar for betre folkehelse.

Folkehelseprofil loppa 2015.pdfFolkehelseinsituttet.gif