Eiendomsskatt

Generell informasjon om eiendomsskatt

Eiendomsskatten er en kommunal skatt

Eiendomsskatt er en skatteform kommunestyret selv kan vedta å skrive ut. Eiendomsskatten skrives ut med hjemmel i eiendomsskatteloven. Skattegrunnlaget skal gjenspeile en antatt  markedsverdi på eiendommene, slik det følger av bestemmelsene i Eiendomsskatteloven §8A-2-1. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med innenfor rammene i gjeldende lovgivning.

VEDTAK OM EIENDOMSSKATT

15.12.2016 vedtok Loppa kommune at det i 2018 skal skrives ut eiendomsskatt på alle typer eiendommer etter Eiendomsskatteloven §3a. Kommunen gjorde også vedtak om at formuesgrunnlaget for boligeiendommer fra Skatteetaten benyttes som takstgrunnlag (jf. Eiendomsskatteloven §8C-1). Der kommunen ikke mottar grunnlaget fra Skatteetaten, blir eiendommen taksert av kommunen. Ved slik taksering blir eiendommen besiktiget og fotografert. Takst blir fastsatt av sakkyndig nemnd basert på grunnlag av forslag fra takseringsfirma, opplysninger fra matrikkelen og vedtatte rammer og retningslinjer.

Her er vedtakene:

Kommunestyrevedtak 10.12.10, sak PS 101/10 - Innføring av eiendomsskatt i Loppa kommune

Kommunestyrevedtak 13.05.11, sak PS   19/11 - Innføring av eiendomsskatt i Loppa kommune 

Kommunestyrevedtak 25.05.12, sak PS   26/12 - Innføring av eiendomsskatt i Loppa kommune

Kommunestyrevedtak 15.06.12, sak PS   53/12 - Innføring av eiendomsskatt i Loppa kommune

Kommunestyrevedtak 15.12.16, sak PS   85/16 - Innføring av eiendomsskatt i Loppa kommune 

Kommunestyrevedtak 12.12.19 sak PS   76/19-  Årsbudsjett 2020 - Økonomiplan 2020 - 2023

SLIK BEREGNES EIENDOMSSKATTEN

Det er tre faktorer som påvirker størrelsen på eiendomsskatten: promillesats, bunnfradrag og reduksjonsfaktor. I månedskiftet november/desember vedtar kommunestyret størrelse på promillesatsen, og vurderer om reduksjonsfaktor og/eller bunnfradrag skal benyttes.

Promillesatsen kan være ulik fra næring til bolig og fritid. Dette er regulert av Eiendomsskatteloven §12a.

Bunnfradraget er et fast kronebeløp og kan bare brukes på bolig og fritidsbygg (kun hytter, ikke naust). Størrelsen på bunnfradraget (kronebeløpet) vedtas eventuelt hvert år i forbindelse med kommunens budsjettvedtak og kan variere fra ett år til et annet. Dette er regulert av Eiendomsskatteloven §11.

Dersom reduksjonsfaktor velges må denne brukes på alle skatteobjekt i hele perioden og frem til neste alminnelige taksering som vil være etter 10 år. Dette reguleres av Eiendomsskatteloven §8c-1, underpunkt 4.

Kommunestyret har gjort vedtak om å ikke benytte reduksjonsfaktor. For 2020 er det vedtatt en promillesats på 1,0 for alle skattepliktige eiendommer. Dette reguleres av Eiendomsskatteloven §13.

SKATTESEDDEL

Alle som skal betale eiendomsskatt får tilsendt skatteseddelinformasjon kombinert med årets første faktura kommunale eiendomsavgifter, medio mars. Skatteseddelen viser beregning av eiendomsskatten, hva du skal betale, samt informasjon om klageadgang.

FAKTURA

Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer. Faktura sendes til eier. Der det er flere eiere av en eiendom sendes faktura til den som står registrert som regningsmottaker i kommunens register. Ta kontakt med kommunen hvis du ønsker å bytte regningsmottaker.

FAKTAFEIL OG KLAGE

Finner du faktafeil på skatteseddelen eller har spørsmål om eiendomsskatt, ta kontakt med kommunen.  Klage på takst for eiendommer taksert av kommunen, sendes skriftlig til Loppa kommune. Klagefrist er seks uker etter at skattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn. 

Mener du Skatteetatens boligverdi (formuesgrunnlaget) er feil, må du kontrollere opplysningene Skatteetaten har om boligen din: Primærareal (P-areal), byggeår, samt boligtype. Disse faktaopplysningene finner du på skatteseddelen under "Grunnlag for fastsetting" i skattemeldingen.

Er Skatteetatens boligverdi benyttet for din eiendom tidligere i år, og du ser at opplysningene om boligen din er feil, kan du kontakte Skatteetaten. Du kan eventuelt korrigere informasjonen i skattemeldingen. Endringer av slike faktaopplysninger vil normalt sett først få innflytelse på eiendomsskatten påfølgende år.

Er det første gang Skatteetaten sin boligverdi benyttes for din eiendom, og opplysningene er feil, kan du klage til Skatteetaten. Det gjelder også dersom du mener boligverdien er for høy i forhold til antatt markedsverdi. Mer informasjon om bruken av Skatteetatens formuesgrunnlag for utskriving av kommunal eiendomsskatt finner du på Skatteetatens nettsider.