Hovedutvalg for teknisk, plan og næring

22.01.13 Personidentisk med Loppa formannskap pr. 01.01.2013

Barnerepresentant

22.01.13

Marianne Hydle
Treffes på Legestasjon, 2 etg 

Hankenbakken 26
9550 Øksfjord
Tlf. 78 45 30 63

postmottak@loppa.kommune.no

Kommunestyret skal i henhold til Plan og bygningsloven § 3-3 sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. I Loppa er dette ivaretatt ved at det er utpekt en egen Barnerepresentant.

Dette er Marianne Hydle som er helsesøster i Loppa kommune. Barnerepresentanten er barn og unges talsperson i den kommunale planhverdagen. Barnerepresentanten skal ivareta barn og unges interesser i plan og byggesaksbehandling etter plan og bygningsloven. 

Plan og bygningsloven skal fremme bærekraftig utvikling til det beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.

HVA ER EN BARNEREPRESENTANT?
Funksjonen som barnerepresentant er hjemlet i Plan- og bygningslovens § 3-3:
Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.

Tidligere var kommunene gjennom Plan- og bygningsloven pålagt å utpeke en egen barnerepresentant, og denne ordningen har man valgt å fortsette med i Loppa kommune.

HVA GJØR BARNEREPRESENTANT?
Barnerepresentanten skal se til at kommunen gjør jobben sin i henhold til
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen og bidra til at barn og unge kjenner sine rettigheter på en slik måte at de selv kan komme med innspill i planprosesser etter plan- og bygningsloven.

Formålet med de Rikspolitiske retningslinjener:

  • synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandle etter plan- og bygningsloven.
  • Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling.
  • Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser. 

Barnerepresentanten har møterett og talerett i hovedutvalget for teknisk, plan- og næring.