Informasjon om bostøtte

Informasjon om Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig bostøtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

 

Hva er bostøtte?
Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.
Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Vilkår for bostøtte
Alle over 18 år kan søke bostøtte unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste. Du kan likevel søke hvis du
• er student med barn
• er student uten barn og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
• er under 18 år og har egne barn

Du må bo i boligen du søker bostøtte for. Alle som bor i boligen må også være registrert i folkeregisteret.
Boligen din må være godkjent for helårsbruk. I tillegg må boligen ha egen inngang, eget bad/toalett og mulighet for å hvile og lage mat. Bor du i bofellesskap og har fått tildelt boligen av kommunen, kan du likevel søke bostøtte.

Inntektsgrenser
Det er satt øvre grenser for hvor høyt inntektsgrunnlag du kan ha for å kunne få bostøtte. Grensene finner du her.

Hvordan søke bostøtte?
Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Søknadsfristen for bostøtte er den 14. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 10. i påfølgende måned.
Søk bostøtte her

Papirsøknader skal du sende til Loppa kommune, Parkveien 1-3 , 9550 Øksfjord. Merkes med "bostøtte"

Du må melde fra om endringer
Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra skriftlig til kommunen
• hvis det skjer vesentlige endringer i inntekt og formue (da må du sende inn eget skjema)
• hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)
• hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
• hvis boutgiftene endrer seg
• hvis en i husstanden blir student

Melde fra om endringer gjør du her

Klage på vedtak om bostøtte
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til kommunen.
Klage på vedtak om bostøtte
Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad til kommunen.

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider. Du kan også henvende deg på Rådmannskontoret, Loppa rådhus for å få hjelp og veiledning. Hvis du ønsker å ringe er telefonnummeret 78 45 30 00/78 45 30 06.

Regelverk
• Lov om bostøtte (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-08-24-64)
• Forskrift om bustøtte (http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-11-29-1283?q=FOR-2013-12-12-1495)