standardbilde-loppa

Introduksjonsordningen

Vedtatt i kommunestyret 24.11.15, sak 54/15.

Det er vedtatt at det skal bosettes inntil 12 flykninger i 2016, fortrinnsvis barnefamilier.

For årene 2017 - 2019 bosetting inntil 30 flykninger.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Introduksjonsloven:

  • § 1 - Lovens formål:
    Styrke nyankomne innvandrers mulighet for deltakelse i yrkes og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.
  • § 2 rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet, innhold, norsk, samfunnsfag, forberedelse, arbeidsliv og språkpraksis.

Introduksjonsprogram og norskundervisning:

  • Et introduksjonsprogram skal føre til at deltakeren kommer raskt i arbeid eller utdanning. Dette forutsetter et godt samarbeid mellom kommunale etater, næringslivet og frivillige organisasjoner i kommunen.

Inkludering:

  • Inkludering betegner en prosess og et mål hvor deltakelse i fellesskapet er bygd over forskjellene.
  • Kjernen i begrepet inkludering er derfor å øke individets deltakelse og utbytte av å delta og reelt påvirke dette fellesskapet.

Kompetanseteam mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse:

  • Kompetanseteamet er et nasjonalt tverretatlig fagtema som bistår hjelpeapparatet i konkrete saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelser eller andre former for æres relatert vold.
  • Kompetanseteamet veileder både første- og andrelinjetjenesten, for eksempel barnehager, skoler, asylmottak, helsestasjon, barnevern, krisesentre, norske utenriksstasjoner, advokater, UDI og frivillige organisasjoner.
  • Utsatte over 18 år kan også ta kontakt for å få hjelp.

Kontakt kompetanseteamet mot tvangsekteskap på tlf: 478 090 50 mandag - fredag kl. 09:00 - 16:00.
E-post: kompetansetemaet@bufdir.no 

Teamet består av representanter fra Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet (Bufir), integrerings - og mangfolds direktoratet (IMDI), utlendingsdirektoratet (UDI), politidirektoratet (POD), arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) og helsedirektoratet (Hdir).