Kommunestyrevalget 2011

Kommunestyrevalget 2011

Valgstyret i Loppa har mottatt fem listeforslag til kommunestyrevalget 2011.

Ved fristens utløp for å levere valglister 31. mars 2011 var det kommet listeforslag fra:

Valgstyret i Loppa kommune legger ut listeforslagene til offentlig ettersyn jfr. § 6-6 i valgloven. Listeforslagene legges også ut til ettersyn på sentraladministrasjon på rådhuset. 

Brev sendt til alle listekandidatene med svarfrist 26.04.2011

Merknader:
Den som har merknader til noe listeforslag, sender dem til:

Valgstyret i Loppa kommune
Parkveien 1/3
9550 Øksfjord
eller pr. e-post til: postmottak@loppa.kommune.no
_____________________________________________________________________________________
§ 6-6.Valgmyndighetenes behandling av listeforslagene
(1) Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.
(2) Vedkommende valgmyndighet avgjør innen 1. juni i valgåret om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes.
(3) Dersom et listeforslag ved innleveringen ikke oppfyller lovens krav, skal valgmyndighetene gjennom forhandlinger med listeforslagets tillitsvalgte forsøke å bringe forslaget i samsvar med loven. Det samme gjelder erklæring om tilbakekalling av listeforslag.
(4) Valgmyndighetene skal underrette samtlige kandidater på listeforslagene om at de er satt opp på listeforslag og opplyse om adgangen til å søke om fritak. En underskriver eller en kandidat som står på flere listeforslag for samme valg, skal gis pålegg om å melde fra innen en bestemt frist hvilket forslag vedkommende vil stå på. Ellers settes vedkommende opp på det listeforslaget som ble innlevert først.
§ 6-7.Offentliggjøring av godkjente valglister
Når listeforslagene er godkjent, skal valgmyndighetene legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn. Valgmyndighetene kunngjør overskriftene på de godkjente valglistene og opplyser om hvor de er lagt ut.
§ 6-8.Klage
Klage med krav om endring av valgstyrets eller fylkesvalgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene. Dersom klagen er begrunnet i at enerett til partinavn er krenket, har også et registrert politisk parti klagerett. For øvrig gjelder bestemmelsene om klage i kapittel 13.
§ 6-9.Forskrift
Departementet kan gi forskrift om behandlingen av listeforslagene.

Les mer på www.valg.no