coronavirus

Lokale karanteneregler for Loppa kommune oppheves fra 22.04.20

Loppa kommune har fulgt nasjonale retningslinjer for karantenebestemmelser knyttet til personer som reiser utenfra til Loppa kommune.

Dette innebærer at personer som har oppholdt seg i utlandet, har blitt satt i to ukers hjemmekarantene etter hjemkomst. Hver person som har kommet fra utlandet, har også hatt et selvstendig ansvar for å se til at karantenebestemmelsene har blitt oppfylt.

I tillegg til de nasjonale karantenebestemmelsene har Loppa kommune, sammen med en rekke andre nordnorske kommuner, praktisert hjemmekarantene for personer som har oppholdt seg i fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Begrunnelsen for hjemmekarantene for personer som har reist til Loppa kommune fra disse fylkene, er at påvist smitte i nevnte fylker har vært til dels langt høyere enn i Nord-Norge, og til dels også høyere enn i land som norske myndigheter har bestemt at karantenebestemmelsene skal gjelde for.

Etter at hjemmekarantene også har vært praktisert for reisende fra nevnte fylker, med registrering av antallet i karantene ved Legestasjonen ved Øksfjord helsesenter fra mandag 16/3-20 (23) har etter hvert antall personer som har sittet i hjemme karantene gått ned fra maksimalt 41 fredag 20/3 til 1 mandag 20/4-20, og deretter så langt (pr. 20/4-20) ingen forventet karantene i tiden som kommer.

Smittevernansvarlig lege oppfatter at det særlig er tre grunner til at antallet personer i hjemme karantene har gått så sterkt tilbake;

  1. restriksjonene mot reiser mellom land har ført til at det ikke lenger er personer i Loppa som har hatt innreise fra utlandet, og som dermed heller ikke må settes i karantene
  2. lokale karanteneregler for kommuner i Nord-Norge har ført til at svært få har reist inn fra angitte fylker i Sør-Norge som har falt inn under lokale karantenebestemmelser og
  3. det har vært minimalt med reiser blant Loppas befolkning til Sør-Norge, slik at det ikke har vært behov for karantene etter hjemkomst for Loppas egen befolkning heller.


Etter hvert som nasjonale smitteverntiltak mykes opp, vil det, slik smittevernansvarlig lege ser det, også være behov for å myke opp lokale smitteverntiltak. Dette følger som en naturlig konsekvens av kommunestyrets tidligere beslutning om å fjerne restriksjoner på inn- og utreise med offentlig transport, og fjerning av restriksjon om opphold i hytte eller fritidsbolig for andre enn de som er bosatt i kommunen.

Smittevernansvarlig lege har derfor tilrådt administrasjonssjefen at fra 22/4-20 følges nasjonale karantenebestemmelser, og at de lokale karantenebestemmelsene avvikles. Fra samme dato oppfordres så vel lokalbefolkningen samt reisende som har vært i områder med særlig stor smittebelastning, om å søke råd etter ankomst til (eventuelt tilbakekomst til) Loppa, slik at smittevernet fortsatt kan ivaretas. Tiltaket vil være basert på frivillighet, men Legestasjonen i Loppa vil ved enhver henvendelse vektlegge best mulig faglige vurderinger for aktuell smitterisiko, ut fra målsetningen om fortsatt ivaretakelse av smittevern både for lokalbefolkningen og for besøkende.

Med bakgrunn i god kontroll med lokal smitte av Covid-19 viderefører ikke Loppa kommune lokale karantenebestemmelser. Loppa kommune vil likevel henstille til personer som reiser til Loppa kommune fra særlig smittebelastede områder som ikke faller inn under de nasjonale karantenebestemmelsene om å kontakte Legestasjonen i Loppa for rådgivning vedrørende smitteverntiltak etter ankomst Loppa. Oppfordringen gjelder for så vel bosatte i Loppa som for besøkende. 

 

Med vennlig hilsen

Frank Bækken
Administrasjonssjef