coronavirus

Loppa innfører karantenekrav for reisende fra områder i Norge.

Alle som ankommer Loppa kommune etter opphold i fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland skal i hjemmekarantene i 14 dager. Dette gjelder alle ankommet Loppa fra disse områdene fra og med 10.mars 2020.

Loppa kommune innfører med hjemmel i smittevernloven karantene for alle tilreisende som har oppholdt seg i nevnte områder i mer enn 24 timer etter 10.03.2020.

Vedtak

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendig helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen i Loppa 15.03.20 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd:

  1. Alle som ankommer regionen etter reise i områdene angitt i punkt 3 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.
  2. For alle personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetenes til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
  3. Vedtaket gjelder per 15.03.20 følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlander og Vestland.

Transittopphold på flyhavn i disse områdene regnes ikke som opphold i området.

Vedtaker gis tilbakevirkende kraft fra og med 10.mars 2020.

  • Ledelse av virksomheter som er listet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Vedtaker har virkning fra 15.03.2020 og gjelder inntil nytt vedtak er fattet.
  • Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.
  • Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdsster, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre.
  • Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.

Rettslig grunnlag

Smittevernloven §4-1 femte ledd gir kommuneoverlegen, i kommunestyrets sted, hjemmel til å sette i verk ulike tiltak i hastesaker, når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller mitvirke at den blir overført i befolkningen. Aktuelle tiltak fremgår av bestemmelsens første ledd bokstavene a til e.

Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5 hvor det fremgår: "Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.
Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep."

Vi viser også til Helse og omsorgsdepartementets vedtak av 13-03-20 om Forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden.


Begrunnelse

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon.
Helsedirektoratet vedtok 12.03.20 omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Her heter det blant annet:
"Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser.
Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre."

Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Folkehelseinstituttet har uttalt at epidemien nå har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til utlandet.
I regionen omfattet av dette vedtaker er smittepresset fortsatt lavt, og alle kjente smittetilfeller kan spores. Kommuneoverlegen ser det som avgjørende å redusere smittepresset fra utenfor regionen. Regionen er preget av små lokalsamfunn og lange avstander, og kritiske samfunnsfunksjoner vil være ekstra utsatt her ved en omfattende epidemi. Kommunen generelt og helse og omsorgstjenesten spesielt har begrenset kapasitet.

Kommuneoverlegen anser dette vedtaket som en natulig følge av Folkehelseinstituttets anbefalinger, og Helsedirektoratets nasjonale vedtak.
I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke spredning av covid-19 og det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt. Tiltaket anses som nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.

Forbudet gjelder for hele de inkluderte kommunene med mindre annet særskilt blir bestemt.

Kommuneoverlegen vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, og er nødvendig av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittevernkapasitet i kommuner og i helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig utfra en helhetsvurdering.
Etter kommuneoverlegens vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempe for de tiltaker gjelder. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen.


Olav Gunnar Ballo
Kommuneoverlege
Loppa kommune