Miljø- og Viltforvaltning

Oppgavene som hører under viltforvaltning, arealforvaltning og saksbehandling etter
forurensingsloven og plan- og bygningsloven et tillagt Driftsavdelingen.

Miljøvernarbeidet har som målsetting at kommende generasjoner skal ha tilgang til
de samme naturressursene som vi har glede av i dag. Helse, livskvalitet og bærekraftig
forvaltning av naturressursene er derfor viktige stikkord i arbeidet.

Det er valgt viltnemd for perioden 2019 - 2023.

Thor-Inge Jensen
Bjørn Hugo Olsen
Steinar Halvorsen

Vararepresentanter:
Truls Martinsen

Kontaktperson: Thor Inge Jensen

Viltnemnda har forvaltningsansvar etter viltlova med tilhørende forskrifter.
Nedenfor er lenker til viltlova og de mest aktuelle forskriftene i viltforvaltninga.

Saksbehandling av miljøsaker

Miljøkommune.no er et hjelpemiddel i kommunal saksbehandling innen miljø og planlegging.


Naturbase
Her kan du se data om natur og friluftsliv som Direktoratet for naturforvaltning har
registrert. Naturbase inneholder blant annet data om områder som er vernet,
biologisk mangfold, arter som har spesiell betydning, kulturlandskap og
viktige friluftsområder. Les mer her


Tilskuddsordninger 2013 - Rundskriv fra Miljøverndepartementet
Ordningane omfattar områda naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern,
forureining og internasjonale miljøtiltak
 

 


Biologisk mangfold:
Rapport om Biologisk mangfold - Loppa kommune

KONTAKTINFORMASJON:
Driftssjef
Olav Henning Trondal (05.08.13)
Telefon   78 45 32 10

POST- OG BESØKSADRESSE
Driftsavdelingen
Parkvn. 1/3

9550 Øksfjord

Telefaks 78 45 32 11

NYTTIGE LENKER

Miljøverndepartementet
Statens forurensingstilsyn
Lover og forskrifter
Finnmark Fylkeskommune
Miljøheimevernet
Miljøstatus
Direktoratet for naturforvaltning

NÅR VILT BLIR PÅKJØRT:
Ved ulykker med personskade skal 
det meldes fra til lensmannen,
tlf. 78 45 97 50. Påkjørsel av vilt uten personskade meldes til
driftsavdelingen, tlf 78 45 32 10 eller     
Viltnemndas leder.
Hvis viltet er skadet og springer videre, 
merk av starten på dyresporet og
fluktretning. Deretter varsles
lensmannen eller Driftsavdelingen slik
at de kan organisere søk etter dyret.