Innspill til regional transportplan i Troms og Finnmark 2024-2033

Troms og Finnmark fylkeskommune har invitert Loppa kommune til dialogmøte om Regional transportplan for Finnmark 2024-2033.

Den regionale transportplanen er et viktig virkemiddel for å nå langsiktige utviklingsmål og satsingsområder innen samferdselssektoren i Finnmark. Planprogrammet ble vedtatt av fylkestinget i oktober 2022 (FT-sak 78/22).  

«Samferdsel er en viktig forutsetning for bosetting, næringsutvikling og ressursutnyttelse i fylket. Utformingen av transportpolitikken står sentralt for å nå mål innenfor klima/miljø, levekår og folkehelse. Et stort etterslep på fylkesvegnettet, tunnel- og bru utbedring, fiskerihavner, uløste rassikringsoppgaver både på riks- og fylkesveg, strategisk utvikling av riksvegnett og jernbane, og videre utvikling av sentrale knutepunkt for sjøfart og lufttransport, samt overgangen til 0- og lavutslipps kollektivtransport er sentrale utfordringer som må inkluderes i den videre planleggingen.» (se vedlagt invitasjon fra Troms og Finnmark fylkeskommune).

I den forbindelse med den nye regionale transport planen ønsker vi å få tilbakemeldinger på følgende spørsmål fra Troms og Finnmark fylkeskommune:

  • Hvilke forventninger har dere til den regionale transportplanen?
  • Hvilke utfordringer ser dere?
  • Hvilke behov har dere?
  • Hvilke tiltak som bør prioriteres?

Frist for svar 12.01.2023 kl. 12:00

Planprogrammet til Regional transportplan for Finnmark 2023-2033.PDF (PDF, 847 kB)

Invitasjon til dialogmøte om Regional transportplan for Finnmark 2024-2033.PDF (PDF, 329 kB)