Egenbetaling for mottakere av helse- og sosiale tjenester 2011

Egenbetaling for mottakere av helse- og sosiale tjenester 2020

Behandlet i kommunestyret i Loppa 12.12.19.

Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon
 

Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon reguleres iht. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Fra 01.01.20 er rundskriv I-1/2020 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester, regulert til kr 170,- per døgn.

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon:

Korttidsopphold sykehjem Kr 170,- pr. døgn
Dagopphold Kr   90,- pr. døgn
Nattopphold Kr   90,- pr. døgn
Avlastning/KAD, sykestue Kr     0,- pr. døgn
Langtidsopphold Reguleres etter inntekt

 

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon:

Trygghetsalarm pr. måned, dagsenter og middag pr. dag

Trygghetsalarm Kr 290,-
Dagsenter pakke 1 Frokost, middag og med transport Kr 170,-
Dagsenter pakke 2 Frokost, middag og uten transport Kr 150,-
   
Middag halv porsjon Kr   83,-
Middag hel porsjon Kr 105,-


Praktisk bistand
Timelønn kr 364,-. Grunnbeløpet i folketrygden (G) pr. 01.05.19 kr 99 858,-.

Husstandens nettoinntekt : Maksimal månedspris:
Under 2G (0 - 199 716) Kr    210,-
2G - 3G (199 717 - 299 574) Kr    884,-
3G - 4G (299 575 - 399 432) Kr 1 693,-
4G - 5G (399 433 - 499 290) Kr 2 507,-
Over 5G (>499 290) Kr 3 395,-

 

Egenandel ved helsestasjonstjenester:

Vaksinasjon utenom barnevaksinasjonsprogrammet.

Konsultasjon og annet                        Voksne         Barn og studenter Familie
1. gangs konsultasjoner Kr 144,-         Kr 107,- Kr 214,-
Enkel konsultasjon Kr   85,- Kr   64,-  
Tuberkulintest (som ikke er pålagt etter lov) Kr 107,-    
BCG Kr 107,-     
Reisevaksiner barn   Kr 107,-  
Nytt internasjonalt vaksinasjonskort Kr 160,-    
Utskrift av vaksinasjonskort Kr   33,-    

Vaksinepris fastsatt av Folkehelseinstituttet legges til grunn for prissetting for vaksiner, i tillegg kommer det en administrasjonskostnad.
De som ikke møter til avtalt tid uten å gi beskjed, vil bli belastet for konsultasjonshonorar som for 1. gangs konsultasjon.
Avbestilling senest dagen før.

Hørselstest audiometri kr 118,-.


Egenandel for andre tjenester:

Husleie pr. døgn

Pårørenderom sykehjem Kr 238,- 
Gjesterom Nerstranda Kr 238,- (Kun rom, ikke eget bad)
Beredskapsleilighet Parkveien bofellesskap Kr 342,- 
Lokaler privatpraktiserende fysioterapeut Indeksreguleres jf. avtale
Lokaler tannhelsetjenesten Indeksreguleres jf. avtale


Stell av døde og syning per gang

Stell av døde Kr 2 570,-
Syning dag Kr    589,-
Syning kveld Kr    857,-
Syning helg Kr 1 047,-


Lån av kommunalt utstyr og hjelpemidler pr. gjenstand

Leie av kommunalt utstyr - maksbeløp kr 337,- Kr 123,-
Kjøp av utstyr (tilleggspris) Selvkost + kr 128,-