standardbilde-loppa

Retningslinjer for distribusjon av jodtabletter i Loppa kommune.

Radioaktive jodisotoper kan i ulik grad bli frigitt til luft i ulykker med atomreaktorer. Jodtabletter tatt før eller like etter et slikt utslipp beskytter mot opptak av radioaktivt jod, men ikke mot andre radionuklider. Jodprofylakse vil være et aktuelt tiltak i Norge og vil bli iverksatt etter anbefaling fra Kriseutvalget for atomberedskap.

Hvem bør ta jodtabletter ved ulykker med radioaktivt nedfall?

Tsjernobyl-ulykken bekreftet at risiko for thyreoideakreft er mye større for barn og unge under 18 år, nyfødte og barn i mors liv enn for voksne. Inntak av jodtabletter har i en epidemiologisk studie vist å kunne redusere risikoen for thyreoideakreft med en faktor på 3. WHO har derfor anbefalt en tiltaksgrense på 10 mSv til skjoldkjertel for barn.

Statens strålevern har gitt sin tilslutning til WHOs anbefalinger og tilrår at all beredskapsplanlegging for mulige ulykker som kan medføre spredning av radioaktivt jod, bør prioritere vern av barn under 18 år, nyfødte, gravide og ammende.

 

Dosering av etter strålingsulykker basert på WHOs anbefalinger

Aldersgruppe  

Mengde kaliumjodid (mg)

Antall tabletter (tablett à 65 mg)

Nyfødte – opptil 1 mnd.      

16mg

1/4

Spedbarn fra 1md. – opptil 3 år

32mg

1/2

Barn fra 3 år – opptil 12 år    

65mg

1

Ungdom fra 12 år – opptil 18 år   

130mg

2

Gravide og ammende kvinner  

130mg

2

 

Når bør jodtabletter tas?

Jodtabletter bør tas umiddelbart etter et utslipp (helst innen få timer) der innånding av radioaktivt jod kan representere et problem. Det understrekes at distribusjon av jodtabletter er et av flere beredskapstiltak, herunder anbefaling om å holde seg innendørs og om evakuering. Disse to tiltakene vil beskytte også mot andre radionuklider i et utslipp.


Hvor lang holdbarhet har tablettene?

I praksis kan de fleste tabletter brukes vesentlig lenger enn oppgitt holdbarhetsdato, forutsatt at de er oppbevart i henhold til anbefaling på pakning/ pakningsvedlegg. Mottatte jodtabletter skal benyttes uavhengig av holdbarhetsdato så lenge vi ikke mottar nye til erstatning for disse.
 

Hvor finnes jodtabletter?

I Norge er jodtabletter distribuert til kommuner nord for Salten på grunnlag av aktuell trusselvurdering for ulykker nær Norge. I tillegg har man et beredskapslager i Oslo med tanke på andre scenarioer.


Fra 01.11.2018 kan man kjøpe JOD-tabletter reseptfritt på alle apotek i Norge.

 

 

Distribusjon av jodtabletter i Øksfjord til personer i målgruppen.

For befolkningen i Øksfjord, (inkludert Øksfjordbotn, østre og vestre Øksfjord i tabellen under) oppbevares jodtabletter på legestasjonen ved Øksfjord helsesenter. Ved en ulykke der det er behov for utdeling av jodtabletter, vil lageret med tabletter bli flyttet til Øksfjord skole, og utdeling skje der, med registrering av hvem som har mottatt tabletter på lister, for å sikre at flest mulig i målgruppen får tabletter raskest mulig.

 

Distribusjon av jodtabletter i resten av Loppa kommune til personer i målgruppen.

I Nuvsvåg, Sandland og Bergsfjord oppbevares jodtabletter ved helsehuset. Behovet for tabletter i Sør-Tverrfjord dekkes via lageret på Sandland.

 

Vedlegg: Statistiske grunnlagsdata for fordeling av jodtabletter(Kilde: SSB).

Folkemengde, etter grunnkrets, tid og statistikkvariabel

Tall pr 29/2-2018

Personer

20140101 Øksfjord

619

20140102 Øksfjord østre

21

20140103 Øksfjordbotn

15

20140104 Øksfjord vestre

13

20140105 Nuvsvåg

106

20140106 Bergsfjord

86

20140107 Silda

..

20140108 Langfjorden

21*

20140109 Sandland

45

20140110 Loppa øy

7

20140111 Skavnakk

3

20140112 Brynilen

1

20149999 Uoppgitt grunnkrets

4

I alt

941

*Gjelder summen av Sør-Tverrfjord og Langfjordhamn

 

Barn på skole og i barnehage per 15.12.2017:

Bergsfjord: 5 på skole

Sandland: 4 på skole

Øksfjord: 57 på skole + 24 i barnehage= 81

 

Olav Gunnar Ballo
Kommuneoverlege i Loppa

06/11-18

 

Info fra helsedirektoratet:

 

jodtabl1

jodtabl2