Søknad om skjenkebevilling

Skjenkebevilling alkohol

Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som skjenker alkoholholdig drikk, må søkeom skjenkebevilling. 

Skjenkebevilling gis for maksimum fire år om gangen.  Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden.  Dette kan skje for eksempel ved skrifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold.  Slike endringer skal meldes til bevillingsmyndigheten.  Vesentlige endringer kan medføre krav om ny bevilling.  Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten.  Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder.  Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevillng så snart som mulig og senes innen 30 dager etter overdragelsen.

Kriterier/vilkår

Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Bevilligssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel.  For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet.  Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.  Begge personene må være over 20 år og arbeide i virksomheten.  De må oppfylle kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven).