standardbilde-loppa

Viktig melding angående snøskuterløyper i Loppa

Loppa kommune arbeider med å vedta ny lokal forskrift for snøskuterløyper hjemlet i motorferdselloven § 4a. Før ny forskrift er på plass er det derfor ikke tillatt å stikke eller kjøre i de gamle traséene. Vi beklager ulempene dette vil medføre

Dispensasjon for hytteeiere

Etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5c kan hytteeiere søke om dispensasjon for transport av bagasje, ved eller annet tungt utstyr til private hytter med følgende vilkår:

 • Søker må være eier av hytte
 • Kun tillatt for transport av bagasje og utstyr, men kan være adgang å la personer sitte på om det er plass.
 • Hytta ligger ikke i tilknytning til brøytet bilvei
 • Hvis kjøringen ikke er til skade for naturmiljøet eller til vesentlig ulempe for rein/reindrift, friluftsliv mv.

 

Hvem kan bruke dispensasjonen til hytteeier?

 • Hytteeiers nærmeste familie i rett opp- eller nedadgående slektslinje - altså barn og foreldre.
 • Hytteeiers ektefelle/ samboer.
 • Hytteeiers barns ektefelle/samboere og barn (svigerbarn og svigerbarnebarn).
 • Hytteeiers foreldre/svigerforeldre og besteforeldre/svigerbesteforeldre.

 

Andre som kan søke om dispensasjon

Etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 kan kommunen videre gi tillatelse for bruk av snøskuter for tilfellene som er nevnt i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5, 5a og 5b.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-05-15-356

 

De som ikke kan få innvilget dispensasjon etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 kan søke etter § 6.

Transport som ikke kan skje etter § 5 er følgende:

 • Transport av utstyr for andre enn de som regnes som nærmeste familie av eier.
 • Transport av utstyr til foreningshytter.
 • Transport av utstyr for leie/ låntaker av hytte (regnes ikke som eier).

Hvis noen av disse har behov for å transportere bagasje/utstyr til hytte må de søke etter hjemmelen i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6.

I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 5, dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.

 

Skjema for søknad om dispensasjon

Vi har vedlagt et skjema og veiledning for søknad om dispensasjon for brukstilfellene som nevnes over. Kommunen ber de som har behov for dispensasjon om å sende inn søknad fortløpende. 

Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
Veiledning til søknadsskjema for motorferdsel i utmark