standardbilde-loppa

Visjon for vårt arbeid

Norsk forvaltning er bygd opp på likhetsprinsippet. Alle skal behandles likt ut fra deres behov. I startfasen har flyktninger noen språklige utfordringer, noe som medfører behov for ekstra hjelp.

Vi prioriterer god kvalitet på vårt introduksjonsprogram, med fokus på mestring av norsk(skriftlig og muntlig) slik at deltakerne blir selvstendige og kan delta i et ordinært arbeidsliv eller videre utdannings løp innen to år.

Gjennom tverrfaglig og tverretatlig samarbeid legger vi til rette for en god mottakelse og oppfølging av de som bosettes, der vi har tydelige krav og forventninger til nye bosatte flyktninger.

Loppa kommune ønsker å legge til rette for at lag, foreninger, klubber og frivillige organisasjoner blir naturlige samarbeidspartnere i aktiviteter og tilstelninger som legger til rette for språkutvikling og inkludering av flyktninger. Målet er å skape aktive og engasjerte mennesker i vårt lokalsamfunn. Frivillighets arbeid og dugnadsånd er viktig for å skape aktiviteter, bli kjent og for å skape mestringsfølelse i samspill med andre.

Nært samarbeid med næringslivet og private aktører innen karriereveiledning og forberedning til arbeidslivet er en forutsetning for å kunne få flest mulig ut i ordinært arbeidsliv i løpet av introduksjonsprogrammet.

Vi skal jobbe for at flyktninger gjennomfører 2 års introduksjonsprogram i Loppa, og velger å bosette seg i Loppa etter endt introduksjonsprogram.

Vårt introduksjonsprogram skal ha et arbeidsrettet fokus, der deltakerne i perioden lærer om krav og forventninger i arbeidslivet, blir kjent med frivillige organisasjoner og aktiviteter, blir selvstendige leietakere med innblikk i krav og ansvar med å eie egen bolig.