Private avløpsanlegg

Utslippstillatelse

Du må søke om tillatelse til å slippe ut avløpsvann hvis det ikke kan knyttes til et offentlig avløpsanlegg.

Hvis du har behov for å etablere eller utbedre et avløpsanlegg, må det søkes både utslippstillatelse og byggetillatelse. 

Hvordan velge riktig avløpsløsning?

Det finnes ulike renseløsninger for separate avløp. Hvilken løsning som passer best for ditt avløp er i hovedsak avhengig av utslippskrav, lokale naturforhold, kostnader for etablering og drift av anlegg.  

Rensekrav til det private avløpsanlegget vil variere. Det stilles langt strengere krav ved utslipp til ferskvann eller til grunnen enn ved utslipp til sjø. 

Før du søker

I områder hvor det er mulig å koble til kommunal avløpsledning direkte eller via private ledninger vil ikke utslippstillatelse bli gitt. Det kommer da krav om å koble til kommunalt avløpsnett. Ta kontakt med rørlegger som hjelper deg videre i prosessen med selve påkoblingen.

Det finnes ulike renseløsninger for separate avløp. Hvilken løsning som passer best for ditt avløp er i hovedsak avhengig av utslippskrav, lokale naturforhold og kostnader for etablering og drift av anlegg.  

Behandlingstid

Når vi har mottatt en nøyaktig og fullstendig søknad med alle opplysninger og vedlegg, starter vi behandlingen av søknaden.
Saksbehandlingsfrist er seks uker. Dersom det behov for dispensasjonssøknad vil det kreve opptil 12 uker.