Avdeling for Voksenopplæring og Integrering

Avdelingen kalles ofte for flyktningtjenesten og består av flyktningkonsulent som er leder for voksenopplæring og integrering, programrådgiver for introduksjonsprogrammet og lærer for voksenopplæringen. Leder er også rektor for voksenopplæringen. 

Avdelingen tilbyr norskopplæring til voksne innvandrere. Vi skal også sørge for koordinering og tverrfaglig samarbeid for å sikre flyktningers rettigheter og integrering.  

Bosetting, integrering, inkludering og norskopplæring 


Avdelingen har ansvaret for bosetting, integrering og oppfølging av flyktninger i Loppa kommune. Vi bosetter flyktninger etter avtale med IMDi (integrerings- og mangfoldsdirektoratet).  

Bosetting 


Loppa kommune vedtar på bakgrunn av anmodning fra IMDi hvor mange flyktninger kommunen skal bosette årlig. I 2022 ble det vedtatt å bosette 15 flyktninger. Loppa kommune bosatte totalt 13 flyktninger. I 2023 er det vedtatt å bosette 10 flyktninger. 

Integrering og inkludering


Kommunen skal tilby innvandrere i målgruppene et introduksjonsprogram. Programmet skal minimum inneholde norskopplæring, samfunnskunnskap, livsmestring og arbeids- eller utdanningsrettede elementer. Deltakere med barn under 18 år eller som venter barn i løpet av programtiden skal i tillegg gjennomføre foreldreveiledningskurs. Fokuset vil være på norskopplæring i kombinasjon med språk/arbeidspraksis. 


Det er av stor betydning for flyktninger å komme ut i språkpraksis for å lære det norske språket, bli kjent med folk og bli inkludert og integrert i Loppasamfunnet. Kommunen er avhengig av et godt samarbeid innad i kommunen, men også samarbeid med bedrifter som kan tilby språk- eller arbeidspraksisplasser.       


Kommunen ser også samarbeid med frivilligheten som viktige bidragsytere i inkluderingsarbeidet. Frivilligheten kan bidra med for eksempel språkkafe, språkvenner og lignende. Vi ser på alle bidrag som verdifulle og vil samarbeide for å gi flyktninger og arbeidsinnvandrere gode arenaer å bli kjent på og hvor de kan få bruke det norske språket. 

Flyktninger fra Ukraina 


Flyktninger fra Ukraina får kollektiv beskyttelse i Norge. De har rett men ikke plikt til å delta i introduksjonsprogrammet og norskopplæring. 

Norskopplæring 


Kommunen tilbyr høsten 2023 norskopplæring på ettermiddag/kveld for arbeidsinnvandrere og andre interesserte. Man må melde seg på kurs gjennom søknadsskjema og det vil bli gitt tilbud om kurs A1-A2-B1-B2 etter behov og kapasitet. 
Høsten 2023 er norskopplæringen gratis.     

Kontaktinfo voksenopplæringen og integrering

Kontaktinfo voksenopplæringen og integrering
Stilling Navn| Epost Telefon
Leder voksenopplæring og integrering, Rektor voksenopplæringen Marie Lundquist marie.lundquist@loppa.kommune.no 971 09 577
Programrådgiver Ingvald Bertelsen ingvald.bertelsen@loppa.kommune.no 476 65 127
Lærer voksenopplæringen Marina Krdzavac marina.krdzavac@loppa.kommune.no

Artikkelliste