Borgerlig vigsel i kommunen

I Loppa kommune er det kommunestyresalen som er vårt seremonirom i denne sammenheng. 

Skjema - veien til ekteskapet - steg for steg   

Retningslinjer for borgerlige vigsel i Loppa kommune 

Fra 1.1.2018 overtar kommunen ansvaret for borgerlig vigsler i Norge. Informasjonen i dette skrivet utdyper rutinene Loppa kommune har for dette, samt informerer brudefolk om prosessen for å få i stand en borgelig vigsel gjennom kommunen.


I Loppa kommune er det ordfører og varaordfører som innehar vigselsmyndighet. Dette følger av loven. Kommunestyret har ikke delegert myndigheten til noen annen folkevalgt eller ansatt.

Hvem kan vigsles i Loppa kommune? 

Kommunestyret tilbyr vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men likevel fyller vilkårene for inngåelse av ekteskap i Norge, jf. Ekteskapsloven § 12a. Det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen for at kommunen er pliktig til å tilby vigsel. Det er de alminnelige reglene om folkeregistrering av bostedsadresse som regulerer hvem som anses som kommunens innbyggere. Kommunens tilbud om borgerlig vigsel gjelder også for utenlandske statsborgere og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet. Disse skal ikke betale for tilbudet i likhet med norske statsborgere som er bosatt i kommunen.


Loppa kommune tilbyr også vigsler til andre brudefolk enn de nevnt ovenfor. Det er da en forutsetning at brudefolket selv dekker kostnader kommunen har i den forbindelse.

Forberedelse av vigselen

Før inngåelse av ekteskap må det foreligge gyldig prøvingsattest på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen. Dette er det folkeregistermyndighetene som utsteder. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelsen. Prøvingsattesten gis på bakgrunn av en rekke dokumenter. Skjemaer finnes på skatteetatens hjemmeside eller hos statlig blankettarkiv.


I Loppa kommune kan vigsel avtales tidligst fra det tidspunktet det foreligger gyldig prøvingsattest.

Tidspunkt og sted for vigsler

Vigsler tilbys på Loppa rådhus i kontortiden på hverdager.


Kommunestyresalen benyttes som seremonirom til gjennomføring av vigslene, etter ønske og kapasitet.
Det kan åpnes for at vigsler kan finne sted på annet sted og/eller til annet tidspunkt etter særskilt avtale.

Kommunen vil da kreve dekket nødvendige, påregnelige merkostnader, jfr. Forskrift om Kommunale vigsler § 2,2.ledd.

Gjennomføring av vigselen

Det tilrettelegges for at en vigsel har en seremoniell karakter. Det borgelige vigselsformularet benyttes ved gjennomføringen av borgelige vigsler. Kommunen tilbyr vigsler på norsk og engelsk som en del av sitt ordinære tilbud. Seremonien kan tilpasses med eksempelvis musikk og tekstlesning.


Før vigselen foretas mottar vigsleren prøvingsattesten fra brudefolket. Brudefolket skal også legitimere seg. Gyldig legitimasjon må inneholde navn, bilde og fødselsdato.

Det må være to vitner tilstede under seremonien. Dette skal være to myndige personer.

En vigsler kan, dersom hun eller han finner at det er grunn til tvil om et vilkår er oppfylt, utsette vigselen og brudefolket pålegges å skaffe bevis for at vilkår er oppfylt. Utover dette har ikke vigsler grunnlag for å nekte å gjennomføre en vigsel.

Melding om vigsel og registrering 

I prøvingsattesten fra folkeregistermyndigheten inngår også melding om vigsel og vigselsbok (skjema Q-0309). Melding om vigsel/Vigselsbok fylles ut av vigsler. Spørsmålene skal besvares så langt de passer. Brudefolket og vitnene skal undertegne vigselsmeldingen. Innen tre dager skal en bekreftet kopi av dette returneres tl folkeregistermyndigheten. Dette gjør kommunen.

Sammen med vigselsmeldingen skal vigsler vedlegge dokumentasjon fra sin vigselsmyndighet. For ordfører og varaordfører er det tilstrekkelig med dokumentasjon på vervet. Brudefolket får en bekreftet kopi av skjemaet. Dette utgjør midlertidig vigselsattest. Folkeregistermyndigheten utsteder endelig vigselsattest.

Loppa kommune er ansvarlig for å føre vigselsbok med oversikt over ekteskap som er inngått i kommunen. Det originale skjemaet «Prøvingsattest/melding om vigsel/Vigselsbok» utgjør vigselsboken.

Økonomi 

Det er fastsatt bestemmelser om betaling for vigsler i forskriften om kommunale vigsler. Tilbudet skal være gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.

Kommunen tar betaling for nødvendige merkostnader dersom brudeparet vigsles ut over vanlig tid.
Dette informeres brudefolket om i god tid før vigselen. Kostnaden vil vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Andre som vil vigsles i Loppa kommune må dekke kostnader for dette. Kommunen tar ikke betalt for mer enn dekningen av nødvendige kostnader.

Ønsker dere å vigsles av Loppa kommune? 

Brudefolk som ønsker å vigsles i regi av Loppa kommune sender sin henvendelse til kommunen v/postmottak: postmottak@loppa.kommune.no

I e-posten oppgis navn på brudepar, e-postadresse, telefonnummer, ønsket lokalisering, dato og tid. Kommunen vil ta stilling til muligheten for gjennomføring slik brudeparet ønsker. Legg ved kopi av prøvingsattest.
Henvendelser vedrørende vigsel kan også rettes pr telefon på 78 45 30 00.

Når kommunen har mottatt prøvingsattesten vil dere motta en bekreftelse på tidspunkt for vigselen.

Artikkelliste