Medlemmer i eldrerådet

Medlemmer i eldrerådet

Medlemmer i eldrerådet
Navn Funksjon
Halvor Pettersen Medlem
Marianne Berge Medlem
Ann Johansen Medlem
Åge Martin Jensen Medlem
Randi Fors Medlem