Bolystfond

  1. Formålet med vedtekter for bolystfondet er å sikre en strategisk bruk av fondsmidlene som skal utvikle Loppa kommune til en vekstkommune i regionen, der beboere og besøkende trives
  2. Nedenstående bestemmelser gjelder som kriterier og retningslinjer for behandling av søknader om støtte fra, og bruken av, fondenes midler

Vedtekter for bolystfondet (PDF, 211 kB)   

Artikkelliste