Feiing

Loppa kommune har inngått avtale med Brannforebygg AS for feiing. De vil starte opp 8. juli. Følger noe info angående regelverket rundt feiing og tilsyn.

Om nytt regelverk for feiing og tilsyn

Den 1. januar 2016 trådte ny brannforebyggende forskrift i kraft. Den kan leses her

Pliktene til feiing og boligtilsyn er videreført i den nye forskriften, men kriterier knyttet til behov og hyppighet er endret. Nå skal alle boliger og fritidsboliger som har fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk ha behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegget. Det er ikke lenger mulig å unnta fritidsboliger og minimumsfrekvens på fire år er fjernet.

Veiledning og ofte stilte spørsmål til forskriften kan leses her.

Behovsprøvd feiing og tilsyn

Minimumsfrekvensen på fire år er fjernet i brannforebyggende forskrift av 2016, noe som gir kommunen muligheten til å ha lengre tilsyns- og feiefrekvenser enn fire år. Tilsynsfrekvens og feiefrekvens trenger ikke være like.

Hyppigheten og gjennomføringen av feiing og tilsyn skal være basert på en risikovurdering. Eksempler på vurderingskriterier er byggverkets og bygningsmiljøets karakter. Sot mengde, type skorstein,kvaliteten på fyringsanlegget og fyringsmønster.

Kommunenes plikter til feiing og boligtilsyn

I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 11 første ledd, bokstav h, plikter kommunen ved brann- og redningstjeneste, å sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Det er kommunestyret selv som fastsetter lokale forskrifter om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd.

Eiers plikter

Ved feiing og boligtilsyn skal feieren vurdere om eier har overholdt sine plikter etter forebyggende forskrift § 6. Den sier at eier skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt. I tillegg skal eier sørge for tilfredsstillende atkomst til hele fyringsanlegget. Ved feiing og boligtilsyn vil feieren også gi informasjon om brannsikkerhet og brannforebyggende tiltak.

Kontroll etter brann eller eksplosjon

I tillegg til feiing og boligtilsyn, utfører feiertjenesten kontroll med fyringsanlegg etter brann eller eksplosjon, jf. Forebyggende forskrift § 6 annet ledd. Da foretas en konkret vurdering av om fyringsanlegget er intakt og virker som forutsatt. Formålet med tilsyn etter brann eller røykgasseksplosjon i fyringsanlegget er å avklare om fyringsanlegget fortsatt kan brukes eller om det må nedlegges fyringsforbud inntil feil og mangler er utbedret.

SMS-varsling og innlogging til Min Eiendom

Når brannvesenet planlegger å gjennomføre brannforebyggende tiltak på ditt hjem, eller på et bygg som du er tinglyst eier for, blir det sendt ett varsel om at feieren planlegger å komme på besøk på denne adressen. Vi vil inngå en digital avtale med en av eierne om at besøket passer. Dette er viktig for oss, slik at vi i større grad kan være sikker på at eier er forberedt til besøket og at nødvendig informasjon knyttet besøket er lett tilgjengelig.

Varsling på SMS og bekreft med SMS

Når det er din tur til å få besøk av oss, vil du få en SMS på din mobiltelefon. I denne SMS blir det angitt ett tidspunkt for når vi ønsker å utføre et eller flere brannforebyggende tiltak på den gitte adressen. Varselet blir planlagt ut fra gitt risiko på din bolig, og når det er tid for TILSYN eller FEIING hos deg, så vil tinglyste eiere bli varslet om dette. En av disse eierne må svare på SMS med JA – at besøket passer eller NEI hvis det ikke passer. 

Manglende tilbakemelding på varsel

Hvis vi ikke mottar svar på om besøket passer eller ikke, vil vi purre på tilbakemelding i form av SMS. Denne purre SMS’en kan også besvares med samme tallkoder som varselet.

Påminnelse dagen før:
Vi sender også ut en vennlig påminnelse dagen før besøket, slik at eier ikke glemmer selve besøket eller plikten med å forberede eventuell stige og lukke spjeld.

Min Eiendom

Gjennom portalen Min Eiendom logger innbyggeren seg på via id-porten og finner relevant informasjon knyttet til sin eiendom. Kommunens ansatte sparer mye tid da de slipper å besvare telefon og e-post med spørsmål knyttet til innbyggerens eiendom. Min Eiendom er tilgjengelig hele døgnet på alle digitale plattformer. Her vil innbygger ha mulighet til å logge seg på, motta rapport etter utført tiltak og svare på avvik.

Hvorfor får jeg varsel på SMS?

Du som innbygger skal få varsel på SMS fra Brannvesenet, eller det offentlige for øvrig. Kontaktinformasjonen hentes fra Kontakt- og reservasjonsregisteret. Dette registeret er du registrert i hvis du er bruker i Difi. Alle som har opprettet bruker i Difi har enten gjort det med å logge seg inn på skatteetaten, Altinn og andre løsninger som krever sikker pålogging via ID-porten. Les mer om difi her.

Her kan du sjekke om telefonnummeret ditt er registrert i Kontakt og Reservasjonsregisteret. All offentlig digital kommunikasjon sendes via det som er registrert der.

Hvis eier ikke er registrert her eller har reservert seg for offentlig kontakt (Lov om elektronisk kommunikasjon §9) vil vi ikke kunne varsle dere via digitale kanaler og vi må da ty til manuelle prosesser som å varsle eiere med brev i posten eller ringe. Dette medfører tid- og resurskrevende saksgang for eier og av brannvesenet, og håper dermed at eierne kan være med på å forenkle og effektivisere denne prosessen.

Dette må være klart før feier kommer på tilsyn eller feiing

Ved feiing fra tak

 • Godkjent takstige eller trinn på tak fram til skorstein
 • Er det flere skorsteiner skal det være gangbro mellom disse, eller stige til hver skorstein
 • Om skorstein er over 120 cm høy skal det være feieluke eller plattform

Ved feiing fra loft via feieluke

 • Tilgang til skorsteinens feieluke. Vi må komme oss opp på loftet.
 • For å feie røykrøret som går mellom ildstedet og skorsteinen må det være en inspeksjonsluke i selve røret.
 • Tilgang til uttak av sot som gjøres via en sotluke. Sotluka er installert i nedre del av skorsteinen som ofte er i kjelleren.

På selve dagen for feiing

 • Ikke benytt ildstedet.
 • Steng alle ovnsdører, spjeld og ventiler.
 • Har du åpen peis kan det være lurt å henge et vått klede foran.
 • Ved utleie må eier gi beskjed til alle brukere av bygningen om at det vil bli feid

På selve dagen for TILSYN

 • Eier eller eiers representant er til stede slik at feier kommer inn for å føre tilsyn med skorsteinen, ildsteder. Om nødvendig må eier eller eiers representant varsle andre brukere/leietakere.
 • Ikke benytt ildstedet.
 • Ha dokumentasjon over ildsted/fyringsanlegg tilgjengelig.
 • Kontroll av fyringsanlegg (for eksempel ildsted og pipe)
 • Sjekk av tilgjengelighet for feiing av skorstein/pipe.
 • Informasjon om røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier
 • Informasjon om gode fyringsvaner
 • Informasjon om brannsikkerhet i hjemmet

Etter utført tiltak (oppfølging)

Når tiltaket er gjennomført vil det bli sendt en ny SMS om at feier har besøkt adressen og om planlagt tiltak ble utført eller ikke. Det vil bli informert om det ble avdekket avvik eller anmerkning. Eier blir bedt om å logge seg på MinEiendom for å lese tiltaksrapport.

Ved avdekkende forhold (Avvik)

Må eier logge seg inn på MinEiendom for å lese og behandle dette. Eier logger seg inn og girtilbakemelding til feieren inne på MinEiendom om utbedring av avvik eller sende inn spørsmål om råd og veiledning.

Manglende tilbakemelding på avvik

Blir det ikke gitt tilbakemelding på avvik innen gitt frist, vil det også bli purret på med melding på SMS om at eier må logge seg på MinEiendom for å følge opp utestående sak.