Invitasjon til å komme med innspill til nye retningslinjer for tilskudd til festivaler i Finnmark

Finnmark fylkeskommunes hovedutvalg for kompetanse (HUK) vil i oktober 2024 vedta nye retningslinjer for tilskudd til festivaler i Finnmark, og de ønsker innspill fra arrangører. 

Fylkeskommunen ber derfor om skriftlig innspill til arbeidet med de nye retningslinjene innen 20. august. Innspill sendes til postmottak@ffk.no og merkes med “Innspill til retningslinjer for tilskudd til festivaler”. 

Gamle retningslinjer tilskudd til festivaler i Troms og Finnmark fylkeskommune Vedtatt i fylkesrådet sak 262/20, den 20.10.2020 

Formål


Tilskuddsordningen skal fremme festivaler som faglig og kulturell møteplass, og styrke festivalen som profesjonell arena for formidling og opplevelse av kunst og kultur på et høyt nivå:

 • Festivaler som presenterer kunst– og kulturuttrykk for publikum innen en eller flere kunstarter: for eksempel musikk, scenekunst, film, litteratur, visuell kunst og kunsthåndverk
 • Festivaler som har et program som inneholder lokale/regionale produksjoner/aktører
 • Festivaler som gjør kunst- og kulturopplevelser tilgjengelige for flest mulig
 • Festivaler som formidler kunst og kultur til barn og unge
 • Festivaler som fremmer mangfold og inkludering i sitt arbeid

 

Hva kan støttes?

 • Festivaler som arrangeres med minst 2 dagers varighet
 • Festivalen må ha et regionalt nedslagsfelt
 • Festivalen må motta støtte fra sin vertskommune
 • Det kan søkes om ettårig eller treårig tilskudd. Søkere som får innvilget treårig tilskudd må fortsatt sende inn årlig søknad og rapport for å utløse tilskudd
 • En forutsetning for det tildelte tilskuddet er at festivalen godtar godkjente ledsagerbevis, og at festivalen i så stor grad som mulig etterstreber god tilgjengelighet for alle
 • Festivaler skal være tidsavgrensede og gjennomføres i samsvar med søknaden og i henhold til vilkår og frister som framgår av tildelingsbrevet

Det vil til enhver tid bli tatt hensyn til gjeldende politiske prioriteringer innenfor kulturområdet, og søknadene gis en skjønnsmessig vurdering i forhold til disse ved behandling.

Hvem kan søke?

 • Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men må ha eget organisasjonsnummer
 • Det kan ikke tas utbytte fra tiltak eller prosjekter som mottar støtte fra denne ordningen 

Søknadsfrist

Tilskuddsordningen har årlig søknadsfrist 1. desember, og søknad må være registrert levert innen klokken 24:00.

Andre krav til søknaden

Elektronisk søknadsskjema skal benyttes, søknader som kommer utenom vil ikke bli
behandlet. Skjema etterspør følgende informasjon:

 • Søkers navn, adresse og organisasjonsnummer
 • Info om kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer
 • Informasjon om virksomheten; formål/målsetting og organisasjonsform
 •  Beskrivelse av målgrupper og nedslagsfelt
 • Programinformasjon / prosjektbeskrivelse av tiltak som skal gjennomføres
 • Dato for når festivalen skal gjennomføres
 • Eventuelle samarbeidspartnere
 • Spesifisering av søknadsbeløp til fylkeskommunen og vertskommune
 • Detaljert budsjett og finansieringsplan

Budsjett, finansieringsplan og eventuelt program-/prosjektbeskrivelse kan/skal legges ved som eget vedlegg til søknaden.

Utbetaling

Tilsagn utbetales i sin helhet etter gyldig tilsagn er gitt.

Dersom tildelte midler ikke disponeres i henhold til innsendt søknad og de retningslinjer midlene er gitt ut ifra, kan tilsagnet trekkes og utbetalte midler kreves tilbakebetalt.


Rapportering

Tilskuddsordningen har ingen krav om revisjon, men regnskap skal signeres av to personer
som er ansvarlig for tiltaket det er gitt tilsagn til. Regnskapsoppsettet skal være lik
søknadsbudsjett.

Det skal rapporteres for hele tiltaket/ arrangementet. I rapporten skal det fremkomme generell vurdering av arrangementets gjennomføring og måloppnåelse, publikumstall skal oppgis, og eventuelle avvik i henhold til søknad/ opprinnelig plan og program skal fremkomme.