En sunn og glad befolkning er samfunnets viktigste kapital!

Loppa kommunes folkehelsearbeid handler om å skape et lokalsamfunn hvor det er godt, sunt og trygt å leve for alle innbyggere. Det betyr at vi jobber med strukturene rundt enkeltmennesket – enten det handler om oppvekstsvilkår, arbeidsliv eller stedsutvikling.

Det gjør vi fordi god helse skapes der vi lever livene våre, og kun ved å jobbe helsefremmende og forebyggende innenfor alle samfunnssektorer kan vi legge til rette for gode liv, hvor innbyggerne opplever mening, mestring og tilhørighet.

Sunne kommuner

Folkehelse og bærekraftig utvikling

Loppa kommune er medlem i nettverket Sunne kommuner, som er en del av WHOs europeiske Healthy Cities nettverk. Vi følger WHOs visjon og strategi for helsevennlig samfunnsutvikling, som bygger på FNs bærekraftsmål og Agenda 2030.

Investering i innbyggernes helse og livskvalitet er en forutsetning for å oppnå bærekraftige samfunn. FNs bærekraftsmål gjør derfor folkehelsearbeidet mer aktuelt enn noensinne. 

Ved å bruke bærekraftsmålene som rammeverk for planlegging og tjenesteyting utfordres vi til å løfte blikket og se samfunnsutviklingen i en større sammenheng. Det innebærer at vi må jobbe for mer rettferdige og inkluderende samfunn, og ha større fokus på å utjevne sosiale helseforskjeller.

For å lykkes med dette må vi jobbe sammen på tvers av sektorer og i samarbeid med innbyggerne. Det er i fellesskap vi skaper de gode løsningene og sikrer at Loppa kommune er et godt sted å leve for alle!

Administrativ kontaktperson

Cathrine Jensen - Folkehelsekoordinator

Epost: cathrine.jensen@loppa.kommune.no
Telefon: 78 45 30 61
Mobil: 903 68 442