Koordinerende enhet

Et sted å henvende seg til.

Koordinerende enhet i Loppa kommune

Loppa kommune har opprettet koordinerende enhet.

Koordinerende enhet består av:

Leder, koordinerende enhet
Avdelingsleder parkveien
Solgunn Hansen
Avdelingsykepleier på sykehjemmet Kate Brox
Psyk. vernepleier Elin Ann Bergfald
Kommunal fysioterapeut Cathrine Jensen
Helsesykepleier Marianne Hydle

 

Retningslinjer for Koordinernde enhet for rehabilitering og habilitering

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging / behandling av søknader om individuell plan for personer som har behov for hjelp til å koordinere ulike tjenestetilbud.
 • Oppnevne koordinator for den enkelte
 • Individuell plan og ansvarsgruppe.
 • Oppfølging av koordinatorene med bl.a. veiledning og kompetanseheving.
 • Være kontaktinstans for melding av behov for rehabilitering og habilitering, inkludert behovet for ansvarsgruppe.
 • Ha oversikt over innmeldte rehabiliteringsbehov, samt tilgjengelig tjenestetilbud.
 • Utviklingsarbeid for bedre koordinering av rehabilitering /habiliteringstiltak.
 • Systemutvikling innen fagfeltet; deltakelse i planarbeid og utarbeidelse av rutiner og prosedyrer.
 • Utvikle et formalisert samarbeid med brukerorganisasjoner jfr. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 4 pasient- og brukermedvirkning.
 • Utarbeide informasjonsbrosjyrer, og sørge for at informasjon om koordinerende enhet er lett tilgjengelig for kommunens innbyggere, spesialisthelsetjenesten og for andre instanser som kan ha behov for åkontakte koordinerende enhet.
 
Koordinerende Enhet skal ha faste møter 5-6 ganger pr år, eventuelt oftere etter behov. Dersom koordinerende enhet føler behov for å hente faglig råd fra for eksempel kommunelegen eller andre fagpersoner, skal disse kontaktes og eventuelt inviteres til å delta deler av møtet. Det rapporteres til helse og omsorgssjef, kan også innkalles til møte ved behov
Leder for koordinerende enhet skal innkalle de øvrige medlemmer til møter, og sørger for at følgende vil bli gjort:
 
journalføring av sakene, saksbehandling / vedtak, oppnevning av koordinator, innkallinger til møter ved søknadsprosessen. Dersom medlemmene ønsker å fordele ansvaret innenfor enheten på en annen måte, kan de fritt gjøre det dersom saksgangen og retningslinjene følges jfr. Vedtatte retningslinjene.
 
Individuell plan (IP)
 
 • Individuell plan skal bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Det skal sikres at det til en hver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av tjenestemottakeren.
 • Tjenestemottakerens mål, ressurser og behov for tjenester skal avklares. Videre skal det foretas en vurdering og tiltak som kan bidra til å dekke tjenestemottakers bistandsbehov skal koordineres.
 • Individuell plan skal styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker og eventuelt pårørende, og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene.
 • Alle tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte tjenester har lovfestet rett til en IP jfr.Pasient og brukerrettighetsloven § 2-5.
 • Kommunen har plikt til å utarbeide en IP for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven (HOTL) § 7-1.
 • Dersom pasient eller bruker har behov for tilbud både jfr. HOTL, Spes. Helsetjenesteloven og psykisk helsevernloven, skal kommunen sørge for at det blir utarbeidet en IP, og at planarbeidet koordineres.
 
Saksgang ved søknader om Individuelle planer (IP):
1.     Søknaden mottas og registreres på koordinerende enhet (leder v/koordinerende enhet).
 
2.     Mottatte søknader drøftes på et møte for koordinerende enhet. Medlemmer av koordinerende enhet skal fordele hvem som skal jobbe videre med de aktuelle sakene.
 
3.     Søkeren innkalles til et møte for å få orientering om Individuell plan, og for å kartlegge behovet, samt for å innhente nødvendige opplysninger. Søkeren opplyses at vedkommende kan komme med eventuelle ønsker om koordinator.
 
4.     Koordinerende enhet vurderer om søkeren kvalifiserer seg for en individuell plan og hvem som oppnevnes som koordinator.
 
5.     Det fattes vedtak (med avslag eller innvilgelse) som sendes til søkeren. Samtidig sendes det et samtykkeskjema og en innkalling til et oppstartsmøte med koordinator.
 
6.     Koordinator tar ansvaret over videre arbeidet med individuell plan. Kartlegging av ressurser, kartlegging av behov for tjenester, koordinering og avklaring, evaluering m.m. Koordinatoren og tjenestemottakeren skal utarbeide IP i felleskap. Det er anledning til å hente inn råd, veiledning og hjelp til utarbeidelsen fra koordinerende enhet. Lederen er kontaktperson for slike henvendelser.
 
7.     Dersom det avdekkes behov for Ansvarsgruppe rundt brukeren, så skal koordinator kontakte koordinerende enhet v/leder for å melde fra om behovet.
 
Hva er individuell plan?
Søknad om Individuell plan, skrives ut og fylles ut før innsending pr. post. eller på mail.
Informasjonserklæring
 
Ansvarsgruppe:
 • Er et tverrfaglig samarbeidsforum for brukere med omfattende og sammensatte behov.
 • Er pasient/brukers/pårørendes gruppe.
 • Ansvarsgruppearbeid kommer ikke i tillegg til annet arbeid, det er en måte å organisere arbeid på.
 • I hver ansvarsgruppe oppnevnes det en hovedkontakt/koordinator som skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker, samt sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan (der det er aktuelt).
Koordinator:
 • Ingen krav til formell kompetanse
 • For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven (HOTL) skal kommunen tilby koordinator, også der hvor det ikke er aktuelt med individuell plan, jfr HOTL § 7-2.
 Langvarige og koordinerte tjenester:
 • Behovet må ha en viss varighet, men det kreves ikke at behovet skal være varig eller strekke seg over et bestemt antall mnd eller år. Det må i alle tilfeller foretas en konkret vurdering av pasient/brukers behov for IP, jfr. HOTL 7-1 (langvarige tjenester)
 • Behovet må gjelde to eller flere helse- og omsorgstjenester, tjenester fra forskjellige tjenesteytere, og tjenestene bør sees i sammenheng, jfr. HOTL 7-1 (koordinerte tjenester)
 
Søknad om individuell plan eller støttekontakt, sendes pr. post eller på mail:

Koordinerende enhet
Hankenbakken 26
9550 Øksfjord