Kommunepsykolog - vakant

Kommunepsykologen vil bidra til å styrke det samlede kommunale arbeidet på psykisk helse – og rusfeltet. Dette gjennom helsefremmende og forebyggende arbeid, tidlig oppdagelse og intervensjon. 

Kommunepsykologen skal øke kompetanse blant kommunens ansatte gjennom veiledning og rådgivning, og bistå ansatte med det faglige i pasient-/brukerarbeid. 

Etter vurdering av behov og hensiktsmessighet vil kommunepsykologen tidvis kunne gi kliniske tjenester.

Kommunepsykologens tilbud er rettet mot personer som har lette til moderate psykiske vansker, og/eller rusmiddelproblematikk. Forespørsel om en slik tjeneste kan gå gjennom fastlege, psykisk helsetjeneste eller helsestasjon/helsesykepleier som kan drøfte saken med kommunepsykolog. Forløpet vil være av kort varighet.