Psykisk helse og rus

Psykisk helse- og rustjenesten består av spesial/klinisk vernepleier, ruskonsulent (vakant pr. d.d.) og miljøarbeider. Tilbudet er et lavterskeltilbud på dagtid og det kreves ikke henvisning.

Virksomhet Psykisk helse gir tjenester til personer  i målgruppen 18 – 67 år med funksjonstap på grunn av helseutfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus. 

Fokus vil være å fremme mestring, selvstendighet, og finne styrker og ressurser hos den enkelte på tross av psykiske helseutfordringer og /eller rusutfordringer. Sammen med deg skal vi ta utgangspunkt i dine utfordringer, ressurser, ønsker og mål.

Virksomhet Psykisk helse skal bidra til at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, der virksomhet psykisk helse har ett særskilt ansvar for personer med psykisk sykdom, skade eller lidelse og/eller rusmiddelutfordringer.

Virksomheten skal bidra til at kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester innenfor psykisk helse og rus følges opp. Vi skal sikre at individer som har behov for tjenester innen psykisk helse og/eller rus blir forsvarlig ivaretatt etter gjeldende lovverk

Det skal være fokus på:

• Forebygge psykiske- og/ eller rusutfordringer hos befolkningen og hos den enkelte 
• Gi råd og veiledning, terapeutiske samtaler og koordinering av  tjenester.
• Følge opp rusavhengige som er motivert til å gjøre en endring i livet, og bistå den enkelte med råd, veiledning og oppfølging til å mestre en hverdag uten bruk av alkohol eller andre rusmidler
• Ivareta pårørende som ønsker råd og veiledning om hvordan de kan håndtere utfordringer som følge av utfordringer med psykisk helse og rusmiddelmisbruk.

Tjenester fra virksomhet psykisk helse omfatter:

• Kartlegging og vurdering av hjelpebehov
• Råd og veiledning
• Veiledet selvhjelp
• Individuell utredning/oppfølging på angstproblematikk, depresjon, grunnleggende traume
• Individuell oppfølging og støttesamtaler
• Psykisk helsemiljøarbeid/ praktisk bistand 
f. eks. følge til offentlige kontorer, lege eller handling. Vi gjør det sammen med deg, og vi gjør det som trening for at du skal ha det bedre i hverdagen
Ruskonsulent - vakant
Kartlegging av rusbruk
• Innsøking til rehabilitering/tverrfaglig spesialisert rusbehandling
• Oppfølging av gravide med rusproblem.
• Ettervern -oppdrag
• Råd og veiledning til pårørende

Kontakt

Åpningstid hverdager kl. 08:30 – 15:00
Besøksadresse: Hankenbakken 26, Øksfjord helsesenter
Postadresse: 9550 ØKSFJORD

Fagansvarlig Psykiatri- og rustjenesten:
Elin Ann Bergfald
Mob: 913 07 885

Ruskonsulent: Vakant
Mob: …………………

 

Lover og forskrifter