Barn med spesielle behov

Barnehagens innhold, omsorgs- og læringsmiljø skal fremme barns trivsel livsglede, mestring og følelse av egenverd.

Barnehagen skal ta hensyn til barnas funksjonsnivå og tilby alle barn et rikt, variert, stimulerende og utfordrende læringsmiljø uansett alder, kjønn, funksjonsnivå og sosial og kulturell bakgrunn. Dette betyr at omsorgen og aktivitetstilbudet må tilpasses hvert enkelt barn og barnegruppen. 
I de aller fleste tilfeller vil det ordinære barnehagetilbudet være godt nok til å imøtekomme barnas individuelle behov men i noen tilfeller kan det være nødvendig med særskilt pedagogisk støtte og/eller et tilrettelagt barnehagetilbud.

Barn med nedsatt funksjonsevne 

Kommunen har en tilretteleggingsplikt for barn med nedsatt funksjonsevne når funksjonsnedsettelsen er av slik art at det kreves tilrettelegging utover det ordinære barnehagetilbudet. 
Dersom det er behov for særskilt tilrettelegging av barnehagetilbudet på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan foreldre søke om dette i samråd med barnehagen. 

Formålet med individuell tilrettelegging er å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne kan nyttiggjøre seg av barnehagetilbudet på lik linje med andre barn, og få likeverdige utviklings- og aktivitetsmuligheter. 

Spesialpedagogisk hjelp 

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom det har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig om de går i barnehage. Spesialpedagogisk hjelp krever en sakkyndig vurdering av PPT.  

Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter.  

Tilrettelagt barnehagetilbud - melding om behov.

Artikkelliste