Barnehager i Loppa

Loppa kommune har en kommunal barnehage i Øksfjord for barn fra 10 måneder til 6 år.
Barnehagen ligger i den tidligere internatbygningen på Saltnes, ca. 1 km fra sentrum.

Våre åpningstider er kl. 07:30-16:00
Ved behov kan det søkes om utvidet åpningstid (jfr. vedtekter for barnehagen).  

 

Loppa kommune

 

Dette skal foreldre oppleve i vår barnehage

At dere og barnet blir godt mottatt, og at vi tar initiativ til kontakt og samtale

At personalet gir ærlige og direkte tilbakemeldinger, og informasjon om hvordan barnet har hatt det, hva det har opplevd og vært opptatt av i løpet av dagen.

At personalet gir praktisk omsorg, klær, mat og stell og at vi viser at vi bryr oss om barna ved å vise innlevelse, forståelse og kjærlighet.

At vi ser på dere foreldre som barnas viktigste omsorgsgivere og oppdragere - at vi tar dere på alvor, og at vi lytter til det dere har å fortelle.

At vi er støttespillere i oppdragelsen av barnet.

 

Et nært og godt samarbeid mellom barnehage og hjem er en forutsetning for barnets trivsel og utvikling. Vi ønsker foreldre som gir tilbakemelding på det som er bra og på det som kan bli bedre. Vi ønsker foreldre som engasjerer seg i det som skjer i barnehagen og som deltar på foreldrearrangement og foreldremøter og som bruker sin rett til å være med å påvirke barnehagens drift. 

 

BARNEHAGENS VISJON: "Sammen gir vi barna en verdifull hverdag" 

Personale

Antall pedagogisk personale vil til enhver tid følge barnehageloven.

Personalet er underlagt reglene om taushetsplikt og har melde- og opplysningsplikt ovenfor sosialtjeneste og barnevernstjeneste.

Samtlige personale i barnehagen har fremstilt politiattest før tiltredelse. 

 

Kontaktinformasjon Øksfjord barnehage

 

 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg i Øksfjord barnehage 

Barnehageloven §4: For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. 

Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Både foreldre og personalet må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er barnehagens oppgave å forvalte.

Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål, og samarbeidet skal foregå på individnivå (med foreldre til hvert enkelt barn) og på gruppenivå (gjennom foreldreråd og samarbeidsutvalget).   

Foreldreråd- FAU

Består av foreldrene/foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skapet et godt barnehagemiljø.
FAU tar opp saker som er aktuelle og behandle, og har ansvar for at det innkalles til foreldrerådsmøter. 
Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn. 

For barnehageåret 2022-2023 er følgende valgt som leder for foreldrerådet: Stina B.L Kristiansen 

Samarbeidsutvalg- SU 

Skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Består av foreldre og ansatte i barnehagen slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

 

For barnehageåret 2022-2023 er følgende representanter valgt inn i samarbeidsutvalget: 

Foreldrerepresentanter:
                     Gidel Labra                  Vara: Dalal Hajali 

Personalrepresentanter
                    Cathrine Bækken og Ulf-Rune Pettersen 

Eierrepresentanter
                     Torill Martinsen (eier) og Heidi Wang (politisk rep). 
                                                               Vara: Gøril Henriksen 

    

Øksfjord barnehage Årsplan 2023  (PDF, 1012 kB)