Barns psykososiale barnehagemiljø

Alle barn har rett til et trygt og godt barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel og danning

Barnehageloven stiller klare forventinger til barnehagens forpliktelser for å skape et godt fysisk og psykisk miljø for barn. 

Barnehageloven § 41 Nulltoleranse og forebyggende arbeid: 

Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestengning, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i barnehagen utsettes for slike krenkelser.
Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna

Barnehageloven § 42 Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt)

Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med på hvordan barna i barnehagen har det.
Alle som arbeider i barnehagen, skal melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Styreren skal melde fra til barnehageeieren i alvorlige tilfeller.
Ved mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal barnehagen snarest undersøke saken.
Når et barn eller foreldrene sier at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal barnehagen undersøke saken og så langt det finnes egnede tiltak, sørge for at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse som barnehagen selv har satt i gang, viser at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.
Tiltakene skal velges på grunnlag av en konkret og faglig vurdering.
Barnehagen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. I planen skal det stå

 • Hvilke problemer tiltakene skal løse
 • Hvilke tiltak barnehagen har planlagt
 • Når tiltakene skal gjennomføres
 • Hvem som skal gjennomføre tiltakene
 • Når tiltakene skal evalueres 

Barnehageloven § 43 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, krenker et barn

Dersom en som arbeider i barnehagen, får mistanke om eller kjennskap til at en annen som arbeider i barnehagen, krenker et barn med for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, skal vedkommende straks melde fra til barnehagens styrer. Styreren skal melde fra til barnehageeieren.
Dersom en som arbeider i barnehagen, får mistanke om eller kjennskap til at styreren i barnehagen krenker et barn med for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, skal vedkommende melde fra til barnehageeieren direkte.
Undersøkelser og tiltak etter § 42 tredje og fjerde ledd skal iverksettes straks.

I Øksfjord barnehage har vi som mål at: 

 • Barna i barnehagen skal ha venner og få oppleve trygghet og omsorg som fører til læring og utvikling 
 • Vi skal forebygge mobbing og andre krenkelser i barnehagen 
 • Vi skal kunne håndtere mobbing og krenkelser hvis det oppstår  

 

 

 

Mobbeombud 

Mobbeombudet i Finnmark skal bidra til at barn i barnehage og elever i grunnskolen og videregående opplæring har et godt og trygt barnehage- og skolemiljø. 

Mobbeombudet er et åpent lavterskeltilbud som kan kontaktes når du opplever at barnehage- eller skolemiljøet ikke er bra, og at barnehagen eller skolen ikke klarer å gjøre noe med dette. 

Hva gjør mobbeombudet? 

 • Snakker med deg hvis du har opplevd krenkelser eller mobbing 
 • Veileder og bistår i å løse utfordringer 
 • Bidrar på kurs og temakvelder 
 • Veileder ansatte i skole og bedrift 
 • Samarbeider med ulike organisasjoner 

Hvem kan kontakte mobbeombudet? 

 • Barn, ungdom, foreldre eller andre voksne 
 • Ledere og andre ansatte i skole og barnehage 
 • Organisasjoner som ønsker innspill i arbeidet med å skape et godt oppvekstmiljø 

Mobbeombudet har taushetsplikt og tilbudet er gratis. 

Artikkelliste