Skolene i kommunen

Skolens oppdrag er å gi barn og unge et opplæringstilbud i tråd med lovverk, læreplan og fastsatte kommunale mål og satsingsområder.

I loppaskolen skal elevenes læring og mestring gi trivsel. Læringssamarbeidet skal ivareta både elevens danning og utdanning. Elevene skal gå ut av grunnskolen med god basiskompetanse i lesing, skriving, regning og IKT. Dette gir grunnlag for økt kunnskaper og ferdigheter i skolefag. Like viktig er det at skolen bidrar til å utvikle elevenes evner til å se seg selv og andre som medansvarlige for et godt fellesskap og en positiv samfunnsutvikling. Sentrale verdier som demokrati, ytringsfrihet og toleranse skal vektlegges. I skolen skal elevene møte og lære å verdsette mangfoldet slik det uttrykkes blant annet gjennom kunst og kultur, i ulike livssyn og i ulik etnisk bakgrunn. Skolen skal videre stimulere til fysisk aktivitet, sunt kosthold og fremme god helse. Lærerne skal være tydelige læringsledere for enkeltelever og i elevgruppene. Loppaskolen skal ha tydelige og trygge ledere med søkelys på elevenes læring og skolens pedagogiske utviklingsarbeid.

Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen. (Opplæringslova)

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.