Kystsoneplan for Loppa kommune - Varsel om planoppstart og høring av planprogram

Loppa kommune går i gang med å etablere ny kommunedelplan for kystsonen. Vedtakene er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl.) §§§ 4-1, 11-12 og 11-13.

Kystsoneplanen er kommuneplanens arealdel for sjøområdene, og angir overordnede og langsiktige rammer for framtidig bruk og vern av sjøarealene. Planprogrammet beskriver føringer for planprosessen og gjør rede for formålet med arbeidet, hovedaktivitetene, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Forslag til planprogram for ny kystsoneplan for Loppa legges nå ut på høring og offentlig ettersyn frem til 30.08.2024

Høringsutkast Planprogram Kystsoneplan for Loppa kommune (PDF, 3 MB)

Det varsles samtidig planoppstart og åpnes for å kunne gi innspill til planen. Om du har ønsker, behov eller meninger om hvordan kystsonen bør utvikles og forvaltes imøteser vi ditt innspill. Alle innspill vil bli vurdert og informasjonen vil ligge til grunn for utarbeidelse av ny kystsoneplan. Innspill fra næringsaktører skal leveres elektronisk ved å fylle ut dette skjemaet.

Innspill til planen sendes til postmottak@loppa.kommune.no innen 30.08.2024

Merk innspill med: «Innspill til Kystsoneplan_for_Loppa_[avsender

For mer informasjon om planprosessen anbefales det å følge oppdateringer på kommunens nettside

Ytterligere informasjon gis av prosjektansvarlig Kari Lene Olsen, 480 90 415, kari.lene.olsen@tffk.no eller  prosjektleder Jan-Christer Torvik, 95922470, jc@arcon.no