Kunngjøring av vedtatt detaljreguleringsplan for Skarven læringssenter

Detaljreguleringsplan for Skarven læringssenter i Øksfjord, Loppa kommune, har blitt vedtatt av kommunestyret 21.03.2024. 

Vedtak i Kommunestyret 21.03.2024


I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Skarven læringssenter med tilhørende reguleringsbestemmelser. 

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 
1-9.Fristen for å klage på en vedtatt reguleringsplan er tre uker fra det tidspunkt underretning 
om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 fjerde 
ledd og forvaltningsloven § 29.

Planbeskrivelse Skarven læringssenter (PDF, 7 MB)

Planbestemmelser Skarven læringssenter (PDF, 530 kB)

Plankart (PDF, 783 kB)

Saksprotokoll Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Skarven læringssenter (PDF, 98 kB)