Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Det er åpnet for søknadsrunde i tilskuddordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. 

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter tilskuddsordningen som skal legge til rette for økning i deltakelse i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gi tilskudd til prosjekt eller til å få dekt engangsutgifter i 2023 og 2024. 

Fristen for å søke på ordningen er torsdag 16. februar 2023, kl. 13:00

Det er frivillige lag og organisasjoner og kommunale fritidsklubber eller ungdomshus som kan søke tilskudd. Ordningen gjeld både organisert idrett, egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som for eksempel friluftsliv. 

Dette er målgruppene for ordningen: 

  • Barn og ungdom fra 6-19 år i familier med vedvarende lavinntekt. 
  • Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, og jenter fra 6 til 19 år generelt sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særlige barrierer. 
  • Personer med funksjonsnedsetting. Denne målgruppen er ikke aldersavgrenset. 
  • Nåværende og framtidige unge ledere og trenere opp til 26 år, som er jenter/kvinner, eller personer som har funksjonsnedsetting eller minoritetsbakgrunn. 

Les mer om ordningen og hvordan du kan søke.