Vil du være meddommer eller skjønnsmedlem?

Hvert fjerde år skal Loppa kommune velge meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten. Kommunen skal også fremme forslag om skjønnsmedlemmer. 

Skjemaet for å melde din interesse finnes nederst i artikkelen. 

Kunne du tenke deg å være meddommer eller skjønnsmedlem?

Kommunestyret i Loppa skal velge meddommere til: 

  • Finnmark jordskifterett
  • Vestre Finnmark Tingrett
  • Hålogaland Lagmannsrett

Hva er en meddommer? 

Bruken av meddommere i norsk rettsvesen har lange tradisjoner, og bygger på prinsippet om at du skal dømmes av dine likemenn. Meddommerne skal være representativt utvalg av innbyggerne. Både lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten skal ha egne utvalg av meddommere. Som meddommer deltar du vanligvis i 1-3 saker per år, men dette kan variere. 

En sak kan vare fra en halv dag til flere uker. Det stilles en del krav til meddommerne, både med hensyn til alder og vandel. Blant annet må du være over 21 år og under 70 år, ha stemmerett og være valgbar til kommunestyret. 

Du må være norsk eller nordisk statsborger eller folkeregistrert som bosatt i Norge de siste tre årene. Det er også et vilkår at du snakker og forstår norsk. Enkelte yrkesgrupper har heller ikke anledning til å være meddommere. 

Hvem kan bli meddommer? 

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer i Loppa kommune. Noen av disse kravene er at: 

  • Du er folkeregistrert i Loppa kommune
  • Du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2025
  • Du snakker og forstår norsk
  • Du er statsborger i Norge eller annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregistret som bosatt i Norge de siste tre årene
  • Utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn 
  • Utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen

Hva er et skjønnsmedlem?

I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av fylkestinget etter forslag fra tingretten og kommunestyret. 

Både jordskifteretten, tingretten og lagmannsretten kan ha behov for skjønnsmedlemmer. Utvalget med skjønnsmedlemmer er felles for lagmannsretter, tingretter og jordskifteretter. 

Skjønnsmedlemmer brukes i spesielle saker hvor det skal utøves skjønn, for eksempel verdifastsettelse av fast eiendom i forbindelse med en ekspropriasjonssak. Disse sakene reguleres av skjønnsprosessloven. 

Skjønnsmedlemmer bør ha en spesiell fagkompetanse innenfor for eksempel landbruk, skogsbruk, byggfag, eiendomsvurderinger (takstmenn, eiendomsmeglere), regnskap, økonomi, revisjon og helse.

Det er ingen øvre aldergrense for vervet som skjønnsmedlem, men de bør helst være yrkesaktive, og de bør være i stand til å delta på befaring i enkelte saker i ulendt terreng. Med bakgrunn i domstolens arbeidsmåter, er det også en fordel om skjønnsmedlemmene har en viss digital kompetanse. 

Meddommer og skjønnsmedlem

Fyll ut skjemaet for å melde din interesse for meddommer og skjønnsmedlem