standardbilde-loppa

Har du behov for tjenester fra pleie og omsorg?

Kommunen har utarbeidet et eget søknadskjema hvor den som har behov for helsehjelp kan søke selv eller pårørende, verge, lege eller sykehus.

Hvordan søker man?

Trykk her for søknadsskjema PDF document ODT document

 

Helse– og omsorgstjenester skal bidra til at den enkelte innbygger kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesteutøvelsen skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og bidra til at man opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring.

På søknadskjema kan du på en enkel måte gi kommunen de opplysninger du mener er nødvendig for behandling av søknaden. Alle opplysninger som blir gitt behandles fortrolig. Kommunen har ansvar for å tilby nødvendig helse- og omsorgstjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven §3-2.

Det vil si; at man er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp.

Eksempler på tjenester: hjemmesykepleie, trygghetsalarm, matombringing, støttekontakt, ledsagerbevis, hjemmehjelp, omsorgsbolig.
Dagtilbud ved Øksfjord sykehjem og dagtilbud for hjemmeboende primært med kognitiv svikt – Nerstranda.  Avlastning, korttidsopphold i sykehjem og langtidsopphold i sykehjem.

 

Informasjon om saksbehandlingsprosessen

Virksomheten for helse– og omsorgstjenester foretar en kartlegging og en faglig vurdering av dine ressurser og behov. Det fattes vedtak om helse- og omsorgstjenester. Du har rett til medvirkning etter pasient- og brukerrettighetsloven §3-1.

Når søknaden er mottatt, blir du kontaktet for vurderingssamtale/hjemmebesøk og innhenting av utfyllende opplysninger. Søknaden vil bli behandlet innen 4 uker. Dersom behandlingstiden blir lengre, vil du få skriftlig beskjed om dette.

Når du underskriver søknaden samtykker du i at Loppa kommune behandler personopplysninger elektronisk og formidler opplysninger til de ansatte som deltar i saksbehandlingen og tjenesteytingen, innhenter nødvendige opplysninger fra din fastlege, andre enheter i kommunen eller sykehus, innhenter inntektsopplysninger fra ligningsmyndigheter for de tjenester det kan kreves egenbetaling for. Samtykket kan trekkes tilbake.

Noen tjenester har egenandel, andre er vederlagsfrie. Du vil bli nærmere informert om dette under behandlingen av søknaden. For at tjenestene skal ytes på en effektiv og forsvarlig måte forutsettes det at du medvirker så langt det er mulig. Det gjelder egen deltakelse, tilrettelegging av hjemmet og bruk av hjelpemidler og velferdsteknologi.

 

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål vedrørende utfylling av skjema eller våre tjenester kan du ta kontakt med servicekontoret på telefon 78 45 30 00

Postadresse:
Loppa kommune, pleie– og omsorg
Parkveien 1/3
9550 Øksfjord