Kulturminner

Du kan søke om midler fra Finnmark fylkeskommune til restaurering av freda bygninger, kulturminner og kulturmiljø

Finnmark fylkeskommune fordeler midler først og fremst til fredete bygninger, anlegg og
kulturmiljø som er privat eid. Med private eiere menes private personer, firma, stiftelser,
lag og foreninger. Det kan også gis tilskudd til spesielt verneverdige kulturminner langs
kysten.

Digitalt søknadsskjema skal benyttes. Søknadsfrist 15.november. Les mer her