Kunngjøring av detaljregulering for Ystnes Landskapshotell 20200001

I medhold av §12-12 i lov om planlegging og byggesaksbehandling har kommunestyret i Loppa kommune, i møte 13.10.2022, godkjent følgende detaljregulering: «Detaljregulering for Ystnes Landskapshotell 20200001».

I medhold av §12-12 i lov om planlegging og byggesaksbehandling har kommunestyret i Loppa kommune, i møte 13.10.2022, godkjent følgende detaljregulering: «Detaljregulering for Ystnes Landskapshotell 20200001».

Vedtak i kommunestyret 13.10.2022:

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Loppa kommunstyre:

  1. Detaljregulering for Ystnes Landskapshotell med tilhørende reguleringsbestemmelser
  2. Deler av reguleringsplanene Ystnes 19770001 vedtatt 12.05.1977 og Ystnes ungdomsboligr 19980001 vedtatt 21.09.1998 som blir berørt av ny detaljregulering for Ystnes Landskapshotell 20200001 inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser oppheves.

 

Plandokumentene og saksframstillingen finner du nedenfor. Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningsloven kap VI. Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Loppa kommune innen 3 uker fra 04.11.2022»

Ystnes landskapshotell planbeskrivelse (PDF, 2 MB)   

Ystnes landskapshotell plankart (PDF, 4 MB)   

Ystnes landskapshotell planbestemmelser (PDF, 417 kB)    

Saksfremlegg sluttbehandling av detaljregulering for Ystnes Landskapshotell (PDF, 130 kB)  

Saksprotokoll sluttbehandling av detaljregulering for Ystnes Landskapshotell (PDF, 70 kB)   

Eventuelle klager

I henhold til pbl. 12-12 er grunneiere og andre varslet med brev og planvedtaket blir kunngjort i Altaposten 04.11.2022. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen (25.11.2022).

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. Forvaltningsloven § 42. Nærmere orientering om utsatt iverksetting og klagerett er tilgjengelig sammen med saksdokumentene på vår internettside:   

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Dokumentene vil også være tilgjengelige på kommunens Servicetorg i perioden frem til klagefristen utløper. Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicetorget på telefon 78 45 30 00

Erstatning/innløsning

Eventuelle krav om erstatning etter plan og bygningsloven § 15-2, og krav om om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Krav må fremsettes skriftlig til Loppa kommune:

Loppe kommune

Parkveien 1-3

9550 Øksfjord

postmottak@loppa.kommune.no