Skarven læringssenter - Informasjon november 2023

I mai 2023 presenterte arkitekt Stein Halvorsen et utkast til skisseprosjektet Skarven læringssenter for innbyggerne i Loppa kommune. Det ble gjennomført møter med de ulike virksomhetene som skal inn i bygget, og alle fikk anledning til å komme med tilbakemeldinger. Fram mot juni ble det gjennomført mye godt arbeid for å kunne levere et ferdig skisseprosjekt. Dette var gjenstand for politisk behandling og ble vedtatt i kommunestyremøtet i juni.

Arbeidet med Skarven læringssenter gikk i august 2023 over i forprosjektfasen. I denne fasen har vi jobbet med å optimalisere tegninger, sett på hvordan vi kan redusere kostnader, utarbeidet møbleringsplaner, utarbeidet planer og løsninger for akustikk, brann osv. Teknisk program er også under utarbeidelse. Det arbeides videre med reguleringsplan parallelt med byggeprosjektet. 

I forbindelse med forprosjektarbeidet, har det blitt gjennomført medvirkningsmøter med overordnet brukergruppe som består av representanter for barnehage, bibliotek, skole og voksenopplæring. I tillegg er det gjennomført møter med faglærere i kunst & håndverk, naturfag og mat og helse. Før jul ønsker vi å gjennomføre et digitalt informasjonsmøte med personalet på Høgtun skole. Det er satt i gang et arbeid med Organisasjonsutvalget som hadde sin første workshop i 10. oktober. Organisasjonsutvalget sitt mandat er å:

  • Kartlegge organisasjonsmessige utfordringer og endringsbehov som følge av samlokalisering i Skarven læringssenter
  • Kartlegge bruksutfordringer ved sambruk, flerbruk, merbruk og foreslå hvordan disse utfordringene kan løses
  • Foreslå driftsmodell for læringssenteret