Utlysning tilskudd til idrett og kultur 2024

Målet for tildeling av kulturmidler til lag, foreninger og andre er å skap økt kulturaktivitet i kommunen. Tildelingen foregår hvert år i vårhalvåret.

 • Tilskudd til idrettsformål: Kr. 50 000,
 • Tilskudd til allment kulturformål: Kr. 50 000,-

Idrettsmidlene tildeles i henhold til vedtatt fordelingsnøkkel

 • 25% av totalbevilgningen fordeles som grunnbeløp mellom lagene tilsluttet NIF.
 • 25% av totalbevilgningen i forhold til medlemsmassen.
 • 50% ut fra regnskapet.

Tilskudd til allment kulturformål tildeles i henhold til vedtatte kriterier

 1. Tildeling av kulturmidler foretas en gang i året med ordinær søknadsfrist 1.mai.
 2. Det gis tilskudd til organisasjoner som er åpne for alle, og som er organisert etter demokratiske prinsipper.
 3. Lag og organisasjoner som mottar kulturmidler må akseptere bruk av ledsagerbevis.Årsmelding og revidert regnskap fra siste driftsår skal være tilgjengelig.
 4. Kulturmidlene tildeles frivillig kulturarbeid innen hele kulturfeltet og som har arrangement/aktivitet i Loppa kommune.
 5. Kulturmidlene skal i hovedsak brukes til aktiviteter.
 6. Tiltak for barn, unge, eldre og andre grupper med særskilte behov skal prioriteres.

Vedlegg som må ligge ved søknaden

 • Revidert regnskap for siste regnskapsår, med resultat- og balansekonto.
 • Årsmelding for siste regnskapsår.
 • Budsjett for inneværende år.
 • Medlemsliste pr. 31.12. med navn, bosted og alder.

Søknadsfrist 1.mai 2024

Søknader som kommer inn etter søknadsfristens utløp, eller som ikke har med alle vedleggene, kan ikke regne med å komme i betraktning ved tildelingen. 

Her kan du søke om tilskudd til kulturformål.      

Søknadsskjema og retningslinjer for tilskudd til allment kulturformål (PDF, 137 kB)